Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal
igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7712 Dunaszekcső, Kossuth Lajos utca 35.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
29/2012. (III.7.) Korm.rendelet 1. melléklet 27. Titkársági feladatkör
Ellátandó feladatok:
Titkársági feladatok
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Iktatás, postázás, hirdetményekkel kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartások vezetése,
polgármesteri titkársági feladatok, ügyviteli, jegyzői titkári feladatok elvégzése,
iratkezelési feladatok, pénzügyi ügyintézők munkájának segítése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimn ázium,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Pénzügyi és számviteli szakképesítés,
• Közigazgatásban, illetve pénzügyi szakterületen szerzett – Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
• Pénzügyi és számviteli szakképesítés megszerzésének vállalása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz, iskolai
végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait az
elbírálásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat három hónap próbaidő
vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Benedek Zoltán jegyző nyújt,
a 06-69-335-121 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal
címére történő megküldésével (7712 Dunaszekcső, Kossuth Lajos utca 35. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: DSZ/2476/2020 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási
ügyintéző.
• Elektronikus úton dr. Benedek Zoltán jegyző részére a
jegyzo@dunaszekcso.koznet.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: dr. Benedek Zoltán jegyző, Baranya megye, 7712
Dunaszekcső, Kossuth Lajos utca 35. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a jegyző dönt a polgármester egyetértésével. A pályázat kiírója
fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.dunaszekcso.hu – 2020. november 23.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunaszekcso.hu
honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.