Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

4/2020.

Jegyzőkönyv

 

Készült a Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 11. napján 17:15 órás kezdettel a Bár, Szabadság utca 62. szám alatt megtartott testületi ülésről.

 

Jelen vannak:

 

Jásper Gábor László                           polgármester

Takács Nagy Ferencné                       alpolgármester

Kaczur Sándor                                   képviselő

Tigelmann Csaba                               képviselő

Horváth János                                    képviselő

 

Óbertné Hirsch Edit                          igazgatási ügyintéző

  1. Benedek Zoltán jegyző

 

Jásper Gábor László polgármester megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő az ülésen megjelent, így határozatképes. A polgármester a köszöntőt követően előterjeszti a napirendi pontokat, melyet a testületi tagok az alábbiak szerint fogadnak el.

 

Napirendi pontok:

 

1.) 2020. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

2.) Kulturális rendelet

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

3.) Szociális étkeztetési díjak emelése

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

4.) Zsifkovics Gáborné kérelmének újbóli megbeszélése, határozat hozatal

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

5.) Mák fellebbezés

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

6.) Temetési hozzájárulás /zárt ülés/

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

7.) Egyebek

 

 

 

 

 

Napirendi pontok megtárgyalása:

 

  1. napirendi pont: 2020. évi költségvetés elfogadása

 

Jásper Gábor László: Erről a napirendi pontról volt már szó az előző testületi ülésen. A véleményeztetést követően a tartalékot átcsoportosítottuk az idei kiadások fedezése céljából. felkérem Galambosi Lászlót, hogy ismertesse a számadatokat.

 

Galambosi László kivetítő segítségével bemutatja a számadatokat. beszél a bevételi oldalról és a vele szembe állított kiadási oldalról, ismerteti az egyes sorok jelentését és számadatait. Elmondja, hogy a tartalék összege mennyi. Beszél a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának összegeiről. Beszél a közfoglalkoztatási munkaprogram március 1-i indulásáról, ami 90%-os támogatással jár, de csak szeptember 30-ig, utána várhatóan új programban indulnak. Továbbá tájékoztatja a képviselő testületet 1 fő takarítónő alkalmazását, akit 1 évig köteles az Önkormányzat foglalkoztatni, de csak 9 hónapig jár a támogatás havi összege. Bemutatásra került az előző évi beszámolóból adódó visszafizetési kötelezettség tervezett összege is.

 

Jásper Gábor László: Köszönjük a beszámolót, kérdezném a testületet, hogy kérdés, észrevétel, javaslat van-e vagy ezekkel a számokkal elfogadjuk a költségvetést.

 

Kérdés, hozzászólás nem érkezik.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő rendeletet alkotta:

 

1/2020. (III.11.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

 

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzi.)

 

 

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett.

 

 

  1. napirendi pont: Kulturális rendelet

 

Jásper Gábor László: A hivatalnak kulturális témakörben statisztikát kellett kitöltenie, ekkor derült ki, hogy kulturális rendelettel kell rendelkeznünk. Átadom a szót dr. Benedek Zoltán jegyzőnek.

 

Dr. Benedek Zoltán: Az 1997. évi CXL. törvény értelmében rendelkeznünk kell közművelődéssel kapcsolatos rendelettel, melyet 5 évente felül kell vizsgálni. Ebben a témában már áttekintettem a jogszabályi hátteret, beszéltem Váradi Judittal a Nemzeti Közművelődési Intézet részéről. Fogok készíteni egy szövegtervezetet, azt véleményeztetni kell a nemzetiségi önkormányzattal és a Nemzeti Közművelődési Intézettel.

 

Tigelmann Csaba: Rendben.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

31/2020 (III.11.) Kt. számú határozat közművelődési rendelet elkészítéséről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a közművelődési rendelet megalkotásának munkálataira felkéri a jegyzőt.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester./jegyző.

 

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett.

 

  1. napirendi pont: Szociális étkeztetési díjak emelése.

 

Jásper Gábor László: Tájékoztatom a testületet, hogy az eddigi 735 ft/fő díjat 800 ft/fő díjra javaslom emelni tekintettel arra, hogy környező települések is ilyen árat fogadtak el és a szolgáltatás nyújtása egyre többe kerül.

 

Takács Nagy Ferencné: Támogatom.

 

Horváth János: Folyamatosan emelkednek az árak, nekünk is emelni kell.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

32/2020 (III.11.) Kt. számú határozat a szociális étkeztetési díjak emeléséről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a szociális étkeztetési díjat 2020. évben 800 ft/fő árban állapítja meg.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

 

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett.

 

  1. napirendi pont: Zsifkovics Gáborné kérelmének újbóli megbeszélése, határozat hozatal

 

Jásper Gábor László: Az Éva ismételten kérelemmel fordult hozzánk, hogy a múltkori kérelmét elutasítva vizsgáljuk felül a döntésünket, mert 3 hónapja veszteségesen üzemelteti a konyhát. Azt kéri tőlünk, hogy a nyugdíjas étkeztetési díjat 1015 Ft-ra emeljük, az óvodai díjat pedig 1035 Ft-ra 2020. április 1-től.

 

Tigelmann Csaba: én azt mondom, hogy ne emeljünk legutóbb is ezt mondtam.

 

Kaczur Sándor: Az idei évet még kibírjuk, ne problémázzunk ezen, én támogatom.

 

Takács Nagy Ferencné: Szavazzuk meg.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 4 igen szavazattal 1 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

33/2020 (III.11.) Kt. számú határozat a konyha étkeztetési díjainak emeléséről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a nyugdíjas étkeztetési díjat 1015 Ft-ra, az óvodai díjat pedig 1035 Ft-ra emeli 2020. április 1-től.

Határidő: 2020. április 01-től.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

 

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett.

 

  1. napirendi pont: MÁK fellebbezés.

 

Jásper Gábor László: A MÁK fellebbezésünk eredményét mindenki olvasta, hiszen a jegyző körbeküldte mindenkinek. Arról kell döntést hoznunk, hogy kívánunk-e bírósághoz fordulni vagy sem, mert ha igen akkor dr. Frei János vállalná az ügyet, szerinte nem reménytelen.

 

Tigelmann Csaba: Egyértelmű.

 

Horváth János: Menjünk tovább.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

34/2020 (III.11.) Kt. számú határozat a MÁK fellebbezésről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a MÁK által előírt visszafizeti kötelezettséggel nem ért egyet, dr. Frei János ügyvéd segítségével bírósági felülvizsgálatot kér.

Határidő: 15 napon belül.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

 

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett.

 

 

  1. napirendi pont: temetési hozzájárulás (zárt ülés)

 

  1. napirendi pont: Egyebek.

 

Jásper Gábor László: Önkormányzatunk vonatkozásában lezajlott a leltározás és a selejtezés. Ezzel kapcsolatban átadom a szót Galambosi Lászlónak.

 

Galambosi László ismerteti, hány db eszköz került leltározásra, ezek közül mely eszközöket szükséges kivezetni és milyen okból. Bemutatja a selejtezési jegyzőkönyvet, majd aláíratja az képviselő testületi tagok közül aláírásra jogosultakkal.

 

Jásper Gábor László: Köszönjük a tájékoztatást, kérem szavazzunk a beszámolóról.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

36/2020 (III.11.) Kt. számú határozat a selejtezésről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a hivatalban lezajlott selejtezés dokumentációját megismerte, azt jóváhagyja.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

 

 

Jásper Gábor László: Tájékoztatom a testületet, hogy Bohus Zoltán és Streicher Zoltán felmondott, pótlásukra intézkedünk, a falugondnok vonatkozásában pályázatot is ki kell írni. A falugondnok jelenti a nagyobb problémát, mert pótlását nehezen fogjuk tudni megoldani, mivel javaslom, hogy hely és személy ismerettel rendelkezőt vegyünk fel, és jó lenne ha idegen nyelvet is beszélne és D kategóriás vezetői engedélye is lenne.

 

Takács Nagy Ferencné: Nehéz lesz ilyen embert találni, írjuk ki a pályázatot és majd meglátjuk, hogy kik jelentkeznek.

 

Tigelmann Csaba: Pótlásukat meg kell oldani.

 

Jásper Gábor László: Ez csak egy tájékoztató volt a részemről a pályázat kiírásával kapcsolatban a jegyző segítségét fogom kérni.

 

Jásper Gábor László: A temető önkormányzati tulajdon, mi kezeljük, a sírhelyek megváltása nálunk nem is kerül pénzbe és ezentúl szeretném ha rendbe lenne téve, lenne kerítés és rendes gondnoka. Ennek lehetőségeit még megvizsgálom, lehetséges, hogy lesz rá pályázat, a sírhely megváltásának részleteit és meg fogjuk még vitatni.

 

Kaczur Sándor: Sok helyen van sírhelymegváltás, nagyon sok a költsége az önkormányzatnak, legyen gazdája a temetőnek.

 

Jásper Gábor László: Erős Istvánnét megkereste Bacsmai László, hogy támogassa a német és a községi önkormányzat, lényegében gyűjtést szerveznek, hogy a harangtorony 4 db nyílászáróját kicserélhessék. A német önkormányzat támogatja őket 100.000 Ft-al, de én ezt nem javaslom, költségvetésünk nem bírja el.

 

Takács Nagy Ferencné: Az oltár felújításakor sem járultak hozzá a költségekhez, hiszen az ő tulajdonuk az oltár. Nem javaslom, hogy támogassuk.

 

Horváth János: Egyetértek.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

37/2020 (III.11.) Kt. számú határozat a templomtorony nyílászáróinak kicserélésről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a bári templomtorony nyílászáróinak kicserélését anyagilag nem támogatja.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

 

 

Jásper Gábor László: A Magyar Falu Programban pályázni lehet útfelújításra. Javaslom, hogy pályázzunk, Mátyás utca, Erzsébet tér, Árpád utca útburkolata eléggé rossz, van mit tenni. Maximum 30 millióra lehet pályázni, járda esetében pedig 5 millió forintra, ami anyagtámogatás. A járda több helyszínt érintene. Április 8-tól lehet beadni.

 

Tigelmann Csaba: Egyértelmű, hogy pályázzunk.

 

Takács Nagy Ferencné: Én is támogatom.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

38/2020 (III.11.) Kt. számú határozat a Magyar Falu programban induló út és járda felújításról:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a magyar falu programban meghirdetett út és járda felújítási pályázatot beadja. A részletek kidolgozására felkéri a polgármestert.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette.

 

Kmf.

 

 

Jásper Gábor László                                                    dr. Benedek Zoltán

polgármester                                                                                     jegyző