Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

3/2020.

Jegyzőkönyv

 

Készült a Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 17. napján 18 órás kezdettel a Bár, Erzsébet tér 3. szám alatt megtartott testületi ülésről.

 

Jelen vannak:

 

Jásper Gábor László                           polgármester

Takács Nagy Ferencné                       alpolgármester

Kaczur Sándor                                   képviselő

Tigelmann Csaba                               képviselő

Horváth János                                    képviselő

 

Óbertné Hirsch Edit                          igazgatási ügyintéző

 

Távollévő:

 

 1. Benedek Zoltán jegyző /dunaszekcsői testületi ülés miatt/

 

Jásper Gábor László polgármester megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő az ülésen megjelent, így határozatképes. A polgármester a köszöntőt követően előterjeszti a napirendi pontokat, illetve egyben felkéri Óbertné Hirsch Editet, hogy a jegyző távolléte miatt hitelesítse és szövegezze meg a jegyzőkönyvet.

 

Napirendi pontok:

 

1.) 2020. évi költésvetés véleményezése

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

2.) Óvodai nyitvatartás

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

3.) DRV görödülő fejlesztési terve

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

4.) Konyha kérelme

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

5.) Nyári táborozás

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

6.) Vodafone tartozás

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

7.) Épületfelújítás /Erzsébet tér 1./

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

8.) Letelepedési támogatás

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

9.) Alpolgármester (zárt ülés)

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

 

10.) Egyebek

 

Napirendi pontok megtárgyalása:

 

 1. napirendi pont: 2020. évi költségvetés véleményezése

 

Jásper Gábor László: Felkérem Galambosi Lászlót ismertesse 2020. évi költségvetési tervezetet.

 

Galambosi László projektor és laptop segítségével kivetíti a 2020. évi költségvetési tervezetet.

 

Galambosi László: A 2020. évi költségvetés jelenleg 68 millió Ft bevétellel és 68 millió Ft kiadással van megtervezve, melyből 7 millió Ft tartalékot tud képezni az Önkormányzat. Azonban ez az összesítő fő sor még változni fog a véglegesítésig, mivel a közmunka programot, a koncessziós díj 2020. évi összegét, valamint a Lakossági víz- és csatorna támogatásból visszafizetendő összeget még nem tudjuk. A bevételeket részletezve a fő sorokon láthatók az állami támogatások, az elfogadott pályázatokból várhatóan befolyó összegek és a közhatalmi bevételek. A közhatalmi bevételeknél kiemelném, hogy a tavalyi összeg lett betervezve, ugyanis a Bóly Zrt. kivonulásával egyelőre nem látjuk pontosan, hogy ez mekkora bevétel-kiesést jelent éves szinten. A működési bevételek legnagyobb részét a telefon bázisállomások képezik, melyből szintén a tavalyi összeg lett beírva a táblázatba. A működési célú átvett pénzeszközökkel kiegészítve összesíthetjük a költségvetési bevételeket, melyen felül még finanszírozási oldalon szerepel az előző év költségvetési maradványának értéke, ami nagyságrendileg 11 millió Ft.

A kiadások estében a főbb sorokat részletezve a személyi jellegű kiadások láthatók először, amiben be van tervezve a 4 fő dolgozó bére és a polgármester juttatása, ez még változni fog a közmunka program elfogadásra váró összegével, amennyiben elfogadják. Ezen felül a dologi kiadások az előző év alapján kerültek betervezésre. A szociális feladatoknál részletezném egy kicsit. Itt lettek betervezve egyrészt a várható települési támogatási kiadások, valamint az önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátás, ami az újszülötti támogatás, illetve a Bursa támogatás. Továbbá 11 millió Ft értékben lett betervezve az Óvodaközpontnak várható hozzájárulás összege és az MTKT részére való hozzájárulás. Tovább haladva a fő sorokon, a beruházásoknál szerepel a Magyar Falu Program pályázat óvodai játszótéri eszközök beszerzésére fordítandó összege. Továbbá a felújítások közt az Erzsébet tér LEADER pályázatból való felújítása és a Vöő ház felújítása van. Kiegészítve a finanszírozási kiadásokkal, amely soron az előző évben előfinanszírozott állami támogatás visszafizetése szerepel, láthatjuk, hogy a teljes kiadások megegyeznek a teljes bevételekkel.

Jásper Gábor László: Szeretném, ha beszélnél egy pár szót a belső táblázatokról is, amiket a múltkor beszéltünk ketten.

Galambosi László: Az étkeztetéssel kezdném. Itt minden sorra a tavalyi összegek lettek betervezve, amennyiben nem változnak az étkezési díjak.

Jásper Gábor László: Az étkeztetést szolgáltató vállalkozó benyújtott egy kérelmet, amin véleményem szerint irreálisan magas összeget kér 1 adag étkeztetésért. Az óvodánál 1055 Ft, a szociális étkeztetésnél 1035 Ft. Ezt egyelőre nem javasolnám elfogadni, ugyanis még leülök vele tárgyalni egy kedvezményesebb összegről.

Takács Nagy Ferencné: Mindenképp, ezt én is magasnak tartom.

Galambosi László: Rendben. A falugondnoki szolgálatnál láthatjuk a bevételek közt, hogy az állami támogatások növekedtek az előző évhez képest, kb. 1,5 millióval. Ez elegendő a falugondnok, Streicher Zoltán Béla egész éves bérére, valamint 1 fő helyettes van, akinek a munkabérét be kellett tervezni, aki kb. 3-4 hónapig lesz, amíg a falugondnok képzésre jár. Dologi kiadásokhoz a tavalyi összeg lett betervezve, melyre fedezetet nyújtanak az iskolák, amelyeknek kiszámlázásra kerülnek a gyermekek szállításának a költségei.

Jásper Gábor László: Így van, pénteken erről egyeztettünk a Magdival, a másik pénzügyessel együtt a mohácsiakkal.

Galambosi László: Igen, ez az összeg lett ide betervezve éves szintre vetítve. Így látható, hogy az előző évihez képest jóval kevesebbet kell hozzátenni a falugondnoki szolgálathoz saját forrásból. Ez kb. 500.000 Ft lesz.

Jásper Gábor László: A cél, hogy nagyjából 0-ra kihozzuk ezt év végére.

Galambosi László: Tovább haladva a táblázatok közt mindenképp kiemelném a Kulturális feladatok táblázatát, amely tavaly nagyon „megszaladt”, mintegy 5 milliót hozzá kellett tenni a Faluház költségvetéséhez saját forrásból. Ehhez idén, Polgármester Úrral egyeztetve, kértem, hogy legyen egy tervezett költségvetés, hogy ez többet ne forduljon elő.

Jásper Gábor László: Így van, Schmidt Renátával leültünk megbeszélni, hogy milyen programokat terveznénk az idei évre, hozzávetőlegesen felvázoltuk a rendezvények költségeit, így 1,5 millió Ft-ból igyekszünk megoldani azokat.

Galambosi László: Ezzel jelentős összegeket meg lehet spórolni, amit más célokra lehet fordítani. Még 2 téma maradt, az egyik a koncessziós díj, ami várhatóan el lesz költve, mert az Erzsébet téri vízelvezetést meg kell csinálni, ez az előző évek bevételéből lesz finanszírozva. Valamint említettem az elején, hogy az idei évi bevételét még nem tudjuk, várhatóan a következő költségvetési tárgyalásra már megkapjuk.

Jásper Gábor László: Igen, itt még 1 millió Ft-ot várhatunk hozzá.

Galambosi László: A másik a civil szervezetek támogatása.

Jásper Gábor László: Erről az előző testületi ülésen határoztunk. Légy szíves, kérd el majd a jegyzőkönyvet.

Galambosi László: Rendben. A költségvetéshez több hozzáfűzni valóm nincs.

Jásper Gábor László: Amennyiben nincs több kérdés, kérem a képviselő testületet, hogy ne fogadjuk el, terjesszük vissza módosításra ezt a költségvetést, és majd márciusban fogadjuk el a véglegest.

Takács Nagy Ferencné: Egyetértek.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy kézfeltartással jelezzék, hogy a most megbeszélt és bemutatott számokkal egyetértenek-e.

 

A képviselő-testületi tagok egyhangúlag igennel és kézfeltartással jelezték, hogy egyetértenek.

 

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett.

 

 1. napirendi pont: Óvoda nyitvatartási

 

Jásper Gábor László: Mohács Térségi Óvodaközpont megküldte az óvoda nyitvatartási tervezetét. Nyilatkozatot kell tennünk, hogy a bári tagóvoda 5 hétre zár be, óvónő hiány lesz, mert Erős Istvánné nyugdíjba megy. A bári óvoda 2020.07.27.-től 2020.08.31.-ig lesz zárva.

 

Van-e kérdés hozzászólás ezzel kapcsolatban, vagy szavazhatunk.

 

Kérdés hozzászólás nem érkezett, ezért a napirendi pontot a polgármester szavazásra bocsátja.

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

17/2020 (II.17.) Kt. számú határozat az óvoda nyitvatartásáról:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a bári óvoda 2020.07.27.-től 2020.08.31.-ig zárva lesz.

Határidő: Értelemszerű

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

 

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett.

 

 1. napirendi pont: DRV gördülő fejlesztési terve

 

Jásper Gábor László: Az Erzsébet tér felújítását október 31-ig be kell fejezni, mivel pályázatunk. Dunaszekcső-Bár szennyvízelvezetése és tisztítás DRV által a 2019-2033 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervrészének módosítását fogadjuk el. Ebbe belefél a tér szennyvízelvezetés és tisztítás felújítása is. Itt meg kell említeni, hogy a 2019-ben betervezett csurgalékszivattyú beszerzését az éves feladatok egyeztetésekor a DRV szakembere a következő évre javasolta megvalósításra, hiszen még működőképes a jelenlegi szerkezet.

 

Tigelmann Csaba: Rendben.

 

Kaczur Sándor: Én is egyetértek.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon !

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

18/2020 (II.17.) Kt. számú határozat az a DRV gördülő fejlesztési tervéről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a DRV gördülő fejlesztési tervének módosítását elfogadja azzal, hogy a csurgalékszivattyú beszerzését nem tartja indokoltnak, hiszen a jelenlegi szerkezet még üzemképes.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

 

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett.

 

 1. napirendi pont: Konyha kérelme

 

Jásper Gábor László: Zsifkovics Gáborné étkezési díjak emelését kérte. Az árak a következő:

óvodás 1055,- Ft/nap

nyugdíjas: 1035,-Ft/ nap.

 

Tigelmann Csaba: Ezt az összeget nem tartom indokoltnak.

 

Jásper Gábor László: Mi nem tudjuk vállalni a támogatás emelését. Ezt az árajánlatot nem fogadjuk el. További egyeztetést igényel. A következő testületi ülésen döntünk.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon !

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében szavazott.

 

19/2020 (II.17.) Kt. számú határozat a konyha kérelméről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a konyha kérelmében foglalt áremelést túlzónak találja, ezért nem támogatja.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

 

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett.

 

 1. Napirendi pont: Nyári táborozás

 

Jásper Gábor László: Eddig az önkormányzat támogatott minden költségét a nyári táborozásnak, ennivaló, innivaló stb. Nagyon sok volt a kiadás.

 

Takács Nagy Ferencné: Igy csak 10-12 gyerek vette igénybe. A faluház vezető szervezzen hetente vagy két hetente komolyabb programokat. Ne legyen gyerekmegőrző.

 

Jásper Gábor László: Két hetente csináljunk inkább programot, uszoda, kirándulás, fagyizás.

 

Nagyon sokba került a napi élelmezés, ezt nem tudjuk vállalni. Javaslom, hogy ne legyen.

 

Takács Nagy Ferencé: Csak délután legyen a program.

 

Tigelmann Csaba: Ha nagyobb horderőjű, akkor a szülők is támogassa anyagilag a programokat. Állatkert, uszoda, kirándulás. Ne legyen nyári táboroztatás.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon !

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében szavazott.

 

20/2020 (II.17.) Kt. számú határozat a nyári táborozásról:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a nyári táborozás megszervezését nem tarja indokoltnak.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

 

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett.

 

 1. napirendi pont: Vodafone tartozás

 

Jásper Gábor László: A flottában lévők tartozását korlátozni kell. Javaslatom, hogy egyirányosítsuk a telefonokat 1 havi tartozás után, 2 havi tartozásnál szüntessük meg a szerződését azzal, hogy a fennálló tartozás és a további költségek a szerződés szegőt terheli. Ezt levélben mindenkivel közöljük, így talán elkerülhetjük a nagyobb tartozás felhalmozódást.

 

Takács Nagy Ferencné: Rendben

 

Tigelmann Csaba: Egyetértek, valamit tenni kell.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon !

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

21/2020 (II.17.) Kt. számú határozat a vodafone tartozásokról:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a vodafone felé fennálló 1 havi tartozás esetén egyirányosítsák a telefonokat, 2 havi tartozás esetén pedig megszüntetik a szerződést és a fennálló tartozást és a további költségeket a tartozást felhalmozó személy fizeti.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

 

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett.

 

 1. napirendi pont: Épületfelújítás /Erzsébet tér 1./

 

Jásper Gábor: Az Erzsébet téri bolt felújításának első üteme egy piaci füstölt árú helyiség kialakítása, a volt dohány bolt helyén. A második ütem a volt fodrászat helyén egy új fodrászüzlet beindítása. Müller Norbert vállalkozót felkértem a felújítási munkák elvégzésére. Minimális költéséggel a megmaradt anyagokból. A csempézést is így kell megcsinálni. Le kell választani a helyiségeket.

A villanyórák almérőkkel felszerelve tudnánk az elszámolást megkönnyíteni, gáz vonatkozásában pedig mindegyikben van gázóra. Zárcserét kell elvégezni, a villanyóra is legyen zárható.

 

Takács Nagy Ferencné: Egyetértek.

 

Horváth János: Az nagyon jó lenne, ha a meglévő anyagokat használnánk fel.

 

Jásper Gábor: Még húsvét előtt meg kellene kezdeni a füstölt áruk piaci árusítását.

 

Kaczur Sándor: Jó lenne nagyon, mert húsvétkor a füstölt árura szükség van.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon !

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében szavazott.

 

22/2020 (II.17.) Kt. számú határozat a Bár Erzsébet tér 1 szám alatti ingatlan felújításáról:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a Bár, Erzsébet tér 1 szám alatti ingatlant felújítja Müller Norbert vállalkozóval minimális költséggel és újra felhasznált anyagok igénybevételével, melynek során piaci árusítás és egy fodrászat fog üzemelni.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

 1. Napirendi pont: Letelepedési támogatás

 

Jásper Gábor: Az előző testületi határozat nem tért ki kellőképpen a támogatottak cél csoportjára.

 

Kategorizálni kell.  Pontosan meg kell állapítani, hogy ki kaphatja meg.

 

Itt kell házat vennie, 5 év itt tartózkodás, életvitelszerűen itt lakik, bejelentett lakcíme legyen, a gyereke ide járjon óvodába, ha nem teljesíti időarányosan visszafizetésre kerüljön sor.

 

l.: 100.000,- Ft támogatásban részesülnek: -fiatal házasok / az egyikük 40 év alatt van az életkora/

– élettársi viszonyban élnek / 40 év alatt van az életkora az egyiküknek/

-14 év alatti gyereke van

– egyedülállóként is. / 40 év alatt/

2.: 50.000,- Ft támogatásban részesülnek:   – 40 év felett

– aki nem tartozik az előzőbe

 

Takács Nagy Ferencné: Igy jó lesz mert így kiterjed minden korosztályra, és sokan keresnek nálunk lakhatási lehetőséget, még az üdülő övezetben is.

 

Tigellmann Csaba: Támogassuk az ide költözőket.

 

Horvát János: Egyetértek.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon !

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

23/2020 (II.17.) Kt. számú határozat a letelepedési támogatásról:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a Bár településen letelepedési támogatásban részesül az, aki helyben vásárolt házat, 5 évi életvitelszerű helyben tartózkodás vállal az igényléstől számítva, bejelentett lakcíme van a településen, a gyereke helyben jár óvodába, mely feltételek ha nem teljesülnek, akkor időarányos visszafizetési kötelezettség keletkezik.

 

l.: 100.000,- Ft támogatásban részesülnek: -fiatal házasok / az egyik félnek 40 év alatt van az életkora/

– élettársi viszonyban élnek /az egyik félnek 40 év alatt van az életkora/                                                                        -14 év alatti gyereke van

– egyedülálló / 40 év alatt/

2.: 50.000,- Ft támogatásban részesülnek:

– 40 év felett

– aki nem tartozik az előzőbe

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

 

 

 

 

 

 1. napirendi pont: Alpolgármester (zárt ülés)

 

 

 1. napirendi pont: Egyebek.

 

Jásper Gábor László: A fentieket követően van néhány témakör, melyet az egyebek között meg kell beszélni.

 

Felolvasom a testületnek a MTKT belső ellenőrzésről készült jelentést.

 

Javaslom, hogy a megállapításokra figyeljünk oda, a pontos munkavégzés továbbra is követelmény.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon !

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

27/2020 (II.17.) Kt. számú határozat a Belső ellenőrzésről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési jelentését megismerte, azt elfogadja.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

 

 

Jásper Gábor: 9.000 db napelem panelt szeretne telepíteni az E.on. Az utak használatáról kell döntenünk. Ez nagyon jó bevételi forrás lesz a falunak a helyi adó terén.

 

Kaczur Sándor: Engedélyezzük, örülünk, hogy minket választott az E.on.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

28/2020 (II.17.) Kt. számú határozat az E.on napelem telepítéséről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy az E.on részére tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást megadja a bári 09, 013, és 017 hrsz-ú külterületi közutak tekintetében.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

 

 

Jásper Gábor: Jelzés érkezett, hogy közművelődésről kell rendeletet alkotnunk, valamint faluház házirendjét is el kell fogadnunk. Ez ügyben felkérjük Balatoniné Schmidt Renátát és dr. Benedek Zoltánt, hogy a következő testületi ülésre terjesszenek be tervezetet. Most döntést nem kell hoznunk.

 

Kaczur Sándor: Támogatom, legyen egy alap és majd döntünk.

 

Horváth János: Kiss László polgárőr megkeresett azzal, hogy a falu mindkét végén „Polgárőrséggel védett település” nevű táblát helyezzünk el, vagyis pontosabban helyezzük vissza, mert a régi megvan. Kérem a testület többi tagját, hogy a kérést szavazza meg.

 

Takács Nagy Ferencné: Lehet ilyen tábla, legalább tudják az emberek, hogy odafigyelnek a biztonságra.

 

Jásper Gábor László: Azt tudni kell, hogy a közút területére csak engedéllyel helyezhető ki tábla, ez ügyben én intézkedni fogok.

 

Tigelmann Csaba: Rendben.

 

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon !

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

29/2020 (II.17.) Kt. számú határozat a tábla kihelyezéséről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a falu mindkét végén „Polgárőrséggel védett település” nevű táblát helyez el.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

 

 

Tigellmann Csaba: A rendelkezésünkre álló a mikrofon és fénytechnikai felszerelés egy kicsit elavult, ezért jó lenne, ha van rá keret újat kellene vásárolni, amit bérbe is lehetne adni. Ez egy szolgáltatás lenne.

 

Takács Nagy Ferencné: Ez egy jó ötlet, de kérünk árajánlatot, hogy dönteni tudjunk.

 

Jásper Gábor: Ezt egy következő testületi ülésen szavazzuk meg, hogy a költségvetés elbírja-e.

 

Jásper Gábor: Az Erzsébet tér használatával kapcsolatban az merült fel bennem, hogy mi lenne ha lehetőséget biztosítanánk piaci árusításra is. Javaslom, hogy legyen piactér is egyben. Szerintem a lakosság örülne neki, ha a hét kettő napján biztosítanánk lehetőséget árúsításra. A részletekről még később dönthetünk, de hogy piactér is legyen egyben arról most is dönthetnénk.

 

Takács Nagy Ferencné: Én személy szerint támogatom. Hogy mely napokon legyen majd árusítás, milyen feltételekkel azt majd leegyeztetjük.

 

Kaczur Sándor: csatlakozom az előttem szólóhoz, támogatom.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon !

 

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

30/2020 (II.17.) Kt. számú határozat a piactérről:

Bár Község Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a Bár, Erzsébet tér a jövőben piaci árusításra is használható a hét két napján.

Határidő: Azonnal.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester.

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette.

 

Kmf.

 

 

Jásper Gábor László                                                                Óbertné Hirsch Edit

polgármester                                                                                  jegyzőkönyv hitelesítő