Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

10/2019.

Jegyzőkönyv

Készült a Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 18. napján 17 órás kezdettel a Bár, Szabadság utca 62. szám alatt megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Lépold Katalin                                   polgármester

Takács Nagy Ferencné                      képviselő

Lengyel Gabriella Gyöngyike           képviselő

dr. Benedek Zoltán                            jegyző

Óbertné Hirsch Edit                          igazgatási ügyintéző

Igazoltan van távol:                        

Arányiné Berlinger Anna                  alpolgármester

Lépold Katalin polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő az ülésen megjelent.

Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjére, melyeket az alábbi sorrenben fogadnak el a képviselők:

1.) Vöőház átadása és névmódosítás

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

2.) Szociális kérelmek (zárt ülés)

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

3.) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont: Vöőház átadása és névmódosítás

Lépold Katalin: Tájékoztatom a testületet, hogy a Vöőház felújítása megvalósult, az átadás 2019.09.29-én lesz. Korábban felmerült a gondolat, hogy a nevét változtassuk meg, legyen névmódosítás. Javaslom, hogy az épületet a mai naptól kezdve nevezzük Bári Érték-Tár és Kincses-Háznak.

Takács Nagy Ferencné: Egyetértek a javaslattal.

Lengyel Gabriella Gyöngyike: Én is egyetértek.

Lépold Katalin: Ha további kérdés és észrevétel nincs, akkor kérem a testületet, hogy határozat formájában szavazzon a névmódosítással kapcsolatban!

A testület 3 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

52/2019 (IX.18.) Kt. számú határozat a Vöőház névmódosításáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Vöőház névmódosítását elfogadja és az épület nevét Bári Érték-Tár és Kincses-Házra módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lépold Katalin polgármester.

2. napirendi pont: Szociális kérelmek (zárt ülés)

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette.

Kmf.

          Lépold Katalin                                                          dr. Benedek Zoltán

                              polgármester                                                                                 jegyző