Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

12/2019.

Jegyzőkönyv

Készült a Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 29. napján 17 órás kezdettel a Bár, Szabadság utca 62. szám alatt megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Jásper Gábor László                          polgármester

Takács Nagy Ferencné                      alpolgármester

Kaczur Sándor                                   képviselő

Tigelmann Csaba                               képviselő

Horváth János                                    képviselő

dr. Benedek Zoltán                            jegyző

Óbertné Hirsch Edit                          igazgatási ügyintéző

Erős Istvánné                                     német nemzetiségi önkormányzat elnöke

Galambosi László                              pénzügyi ügyintéző

Jásper Gábor László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselő közül 5 fő az ülésen megjelent. Külön köszöni a megjelenést Erős Istvánnénak, aki a német nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint Galambosi Lászlónak, aki pénzügyi ügyintézőként vesz részt az Önkormányzat munkájában.

Jásper Gábor László javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjére, melyeket az alábbi sorrenben fogadnak el a képviselők:

1.) Tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: Galambosi László pénzügyi ügyintéző

2.) Tehetséggondozás

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

3.) Leader pályázat

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

4.) A futókör

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

5.) SZMSZ

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

6.) Bizottságok elnökének és tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

7.) Gura János felmondása

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

8.) Üdülőtelepi szemét

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

9.) Vöő ház felújítása

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

10.) Buszmegálló áthelyezése

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

11.) Játszótér

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

12.) Falugondnoki szolgálat

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

13.) Nyugdíjas klub

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

14.) Lépold Katalin végkielégítése (zárt ülésen tárgyalva)

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

15.) Schmidt Renáta foglalkoztatása (zárt ülésen tárgyalva)

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

16.) Szociális kérelmek (zárt ülésen tárgyalva)

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

17.) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont: Tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

Jásper Gábor László: Felkérem Galambosi László pénzügyi ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást az új testületnek az önkormányzat pénzügyi helyzetével kapcsolatban.

Galambosi László ezután átveszi a szót, majd köszönti a testületet. Ezt követően ismerteti, hogy milyen módon épül fel a költségvetés, a könyvelés hogy valósul meg, majd rátér a bevételi és kiadási oldalakra. A pénzügyi ügyintéző tételesen felsorolja az egyes sorokat, azok számadataival együtt. Beszámol arról is, hogy mekkora volt az előirányzott összeg, ebből mennyi lett felhasználva, de felhívja a figyelmet arra is, hogy még több hónap van vissza az évből, ezért a kiadási oldalon még több millió forint jelentkezik. A háromnegyed éves pénzügyi zárást is meg kell tárgyalni 2019. november végéig.

A pénzügyi előadó külön ismerteti a nagyobb pénzügyi jelentőséggel bíró évközi eseményeket, mint például a vis maior, a beruházások és felújítások.

Galambosi László ismerteti a közös hivatal pénzügyi rendszerét is, valamint tájékoztatást ad arról is, hogy a számadatok nyilvánosak, a képviselő-testület rendeletben dönt a költségvetésről. Elmondja, hogy a számadatok táblázatos formában fel vannak töltve a nemzeti jogszabálytárba, de kérésre bárkinek szívesen továbbítja e-mail-en.

A pénzügyi előadó végezetül tájékoztatja a testületet, hogy kérdés esetén szívesen áll rendelkezésre.

Jásper Gábor László: Köszönjük szépen László, biztos vagyok benne, hogy remekül fogunk tudni együtt dolgozni.

Takács Nagy Ferencné: Köszönjük.

Galambosi László megköszöni a lehetőséget, majd távozik az ülésről.

2. napirendi pont: Tehetséggondozás

Jásper Gábor László: Tudomásom szerint az Önkormányzat tehetséggondozás keretén belül támogatásokat nyújt. Javaslom, hogy a tavalyi összeg, ami 2.500 forint volt, legyen idén 3.000 Ft.

Takács Nagy Ferencné: Egyetértek!

Kaczur Sándor: Fontos működnie ennek a dolognak.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés, vagy javaslat, úgy szavazzon!

A testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

60/2019. (X.29.) Kt. számú határozat a tehetséggondozás elősegítéséről:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tehetséggondozás elősegítése program folytatása mellett döntött. Ennek keretében továbbra is támogatja a községben életvitelszerűen élő, általános iskolai tanulók tehetséggondozását. Azokat az általános iskolás gyerekeket, akik különféle foglalkozásokon vesznek részt (zene, sport, tánc stb.) és akik esetében a szülők hitelt érdemlően igazolják gyermekeik beiratását, tagságát, illetve az erre vonatkozó kiadásokat, kiadásaik mértékéig, de maximum havi 3.000 forint támogatásban részesíti.

Határidő: 2019. november 15-től 2020. november 15-ig

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

A napirendi ponthoz más hozzászólás nem érkezett.

3. napirendi pont: Leader pályázat

Jásper Gábor László: Tájékoztatom a testületet, hogy a Leader pályázaton nyertünk, megkaptuk a támogatói okiratot. Az Erzsébet tér felújítása fog megkezdődni, de kértünk 1 év halasztást, mert nagyon rövid lett volna az idő és meg kell gondolnunk még, hogy mit csináljunk pontosan, nem szeretném, ha elkapkodnánk a döntéseket. 2020. október 31-ig kell befejezni a munkálatokat, meg kell oldanunk a vízelvezetési gondokat is. A gesztenyefa kivágása is szükségessé válhat, érkezett a lakosság részéről jelzés, hogy ágak törtek le, beteg a fa. Ezt a problémát is meg kell vizsgálni. Napirenden kell, hogy tartsuk ezt a témát, megvizsgáltatjuk a fát egy szakemberrel és annak tudatában döntünk a kivágással kapcsolatban.

Tigelmann Csaba: Egyetértünk, konkrét döntéseket később hozunk.

Takács Nagy Ferencné: Egyetértek, ne kapkodjuk el a döntést.

A napirendi ponthoz más hozzászólás nem érkezett.

4. napirendi pont: A futókör

Jásper Gábor László: 2019. október 31.-e az első részletnek a határideje a közmunkaprogram miatt. Ki van ásva, zúzott kő kell rá, majd szegély. Az eredeti tervben gumiszőnyeg van, ami körülbelül 9,7 millió forint lenne, ezzel kapcsolatban kértünk árajánlatot. Ez 240 fm hosszú és 1,8 méter széles lenne. A gumiszőnyeg önköltség lenne. Szerintem ezt anyagilag nem engedhetjük meg magunknak, betont és futóhomokkal történő fedést javaslok. Erről döntenünk kell. A munkálatokat a közmunkásokkal nem tudjuk megcsináltatni, mert iszonyat munka és sok ember kellene. Arról nem is beszélve, hogy ez egy ártér, rendes parkolási lehetőség sincs a közelben. Az anyagok egy része már ki van fizetve. A lényeg, hogy törekszünk a határidők tartására és a minőségi munka elvégzésére.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy döntsön a gumiszőnyeggel történő fedéssel kapcsolatban.

A testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

61/2019. (X.29.) Kt. számú határozat a futókör gumiszőnyeggel való fedéséről:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete a futókörre tervezett gumiszőnyeg megvásárlását elutasítja a magas árak miatt, helyette futásra alkalmas homokfedés leterítése felől dönt.

Határidő: Azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

A napirendi ponthoz egyéb hozzászólás nem érkezett.

5. napirendi pont: SZMSZ

Jásper Gábor László: Az új szervezeti és működési szabályzat tervezetét valamennyien elolvastuk, döntenünk kell felőle.

Takács Nagy Ferencné: Szerintem nagyon jó lett, főleg a pénzügyre vonatkozó része, ezt nagyon hiányzott szerintem az előzőből.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs kérdés úgy szavazzon a szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban!

A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében a következő rendeletet elkotta:

7/2019. (X.29.) számú önkormányzati rendelet a szervezeti és működési szabályzatról

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

6. napirendi pont: Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása.

Jásper Gábor László: Javaslom, hogy egy bizottság lássa el a feladatokat, és a bizottságot nevezzük Ügyrendi Bizottságnak. 1000 Fő alatti települések esetében a bizottság munkáját egy bizottság is elláthatja. Elnöknek javaslom Tigelmann Csabát, tagnak Kaczur Sándort és Horváth Jánost.

Tigelmann Csaba: Rendben, vállalom, nem kérek sem zárt ülést, sem titkos szavazást.

Horváth János: Rendben vállalom, nem kérek zárt ülést és titkos szavazást.

Kaczur Sándor: Én is egyetértek és vállalom, nyíltan szavazhatunk, nem kérek zárt ülést és titkos szavazást.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás vagy javaslat, úgy kérem, hogy szavazzunk a kötelezően létrehozandó bizottsággal kapcsolatban és a tagok személyéről.

A testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

62/2019. (X.29.) Kt. számú határozat a bizottságról és a tagok személyéről:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete a kötelezően létrehozandó bizottságot Ügyrendi Bizottságnak nevezi el és egyhangúlag dönt a tagok személyéről:

Tiegelmann Csaba elnök.

Horváth János tag.

Kaczur Sándor tag.

Határidő: Azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

A napirendi ponthoz más hozzászólás nem érkezett.

7. napirendi pont: Gura János felmondása.

Jásper Gábor László: Tájékoztatom a testületet, hogy a közmunkás kollégánk Gura János felmondott, nem akar többen dolgozni jönni. Kell helyette ember, fel kell tölteni a közfoglalkoztatotti létszámot. A kiközvetített emberek közül kell majd választani. Javaslom, hogy a nevek ismeretében döntsön majd a testület. Fontos, hogy dolgozni tudó és akaró ember legyen felvéve.

Kaczur Sándor: Egyetértek, a nevek ismeretében döntünk.

A napirendi ponthoz más hozzászólás nem érkezett.

8. napirendi pont: Üdülőtelepi szemét.

Jásper Gábor László: Oda hordják a szemetet a lakók, tudom, hogy volt már ebből konfliktus. A lakók lehordják a zsákokat és nem viszik el a Biokom-osok. Sőt mások is oda viszik a szemetet. Gyűlik a szemét, a Biokom meg nem megy fel az utcába. A kukásautó nem megy fel, egy kis platós autónak kellene felmenni a szemétért és lehozni. Biokom-al kell beszélni, hogy menjenek fel, ne halmozódjon fel a szemét lent az utcán.

Takács Nagy Ferencné: A városgazdálkodással kell beszélni, el kell érni, hogy felmenjenek.

Jásper Gábor László: Egyeztetünk velük.

A napirendi ponthoz más hozzászólás nem érkezett.

9. napirendi pont: Vöő ház felújítása.

Jásper Gábor László: Mánfai Csaba korábban megállapodott Lépold Katalinnal. Idáig kifizettünk a Mánfai Csabának egy csomó pénzt, de nem vagyok elégedett mindennel. Részletekben lett fizetve neki, 830.000 ft lett kifizetve. 1.380.000 ft lesz a költség. Itt még jelentkezik költség, hiszen van még egy másik szerződés is, amit a Lépold Katalinnal beszélt meg, még 580 ezer forint értékben. Én nem javaslom ezt a második munkát most, szerintem nem kell előre hozni, még az első szerződést sem teljesítette egészen. Ha végzett az első fázissal, akkor döntünk a másik munkával kapcsolatban.

Takács Nagy Ferencné: Rendben.

Kaczur Sándor: Először teljesítse az első szerződésben vállaltakat, utána döntünk a továbbiakról és az esetleges szerződésmódosításról.

Jásper Gábor László: Az újat nem rendeljük meg, mert az első szerződésben lévő térkövezés és alapozás nem valósult meg, amit nem is kérünk, helyette a beton zárókoszorú elkészítését kérjük, vagyis szerződés módosítást fogunk kérni.

Jásper Gábor László: Amennyiben nincs más javaslat, úgy kérem a testületet, hogy döntsön Mánfai Csaba újabb árajánlatával kapcsolatban.

A testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

63/2019. (X.29.) Kt. számú határozat a Mánfai Csaba újabb árajánlatáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Vöő ház felújításának eddig elvégzett munkálatait megtárgyalta, majd úgy határozott, hogy Mánfai Csaba vállalkozó által adott újabb árajánlatot, mely 580.000 Ft-ot tesz ki, jelenleg nem fogadja el.

Határidő: Azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

A napirendi ponthoz más hozzászólás nem érkezett.

10. napirendi pont: Buszmegálló áthelyezése

Jásper Gábor László: A Muslinca téren található buszmegálló áthelyezése szükséges és indokolt, mivel omlásveszély van a partszakaszon. A tulajdonosi hozzájárulások megjöttek, tájékoztató levelet elküldtük DDKK-nak. Javaslom, hogy a faszerkezetet emeljük ki és tegyük feljebb a téren. A vízelvezetés pedig egy olyan komplex probléma, mely több szerv együttműködését feltételezi. az 56-os főközlekedési út vízelvezetése nem is a mi hatáskörünkbe tartozik. Itt további tárgyalásoknak kell megtörténnie.

Tigelmann Csaba: Egyetértek.

Jásper Gábor László: Amennyiben nincs más javaslat, úgy kérem a testületet, hogy döntsön.

A testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

64/2019. (X.29.) Kt. számú határozat a buszmegálló áthelyezéséről:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonosi hozzájárulások és a kataszrófavédelem által rendelkezésre bocsátott jegyzőkönyv birtokában a Bár, Muslinca téren található buszmegálló áthelyezése felől döntött.

Határidő: Azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

A napirendi ponthoz más hozzászólás nem érkezett.

11. napirendi pont: Játszótér

Jásper Gábor László: Az Erzsébet téri játszótér nem biztonságos. Javaslom, hogy zárjuk le és vegyük fel a kapcsolatot a telepítő céggel, hogy vizsgálja meg. Az egész szerkezet instabil szerintem.

Tigelmann Csaba: Tábla is kell, jelezzük a lakosságnak.

Takács Nagy Ferencné: Rendben, egyet értek.

Jásper Gábor László: Amennyiben nincs több kérdés, úgy kérem a testületet, hogy döntsön a játszótér ideiglenes lezárásával kapcsolatban.

A testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

65/2019. (X.29.) Kt. számú határozat a játszótér ideiglenes lezárásáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a Bár, Erzsébet téren lévő játszóteret ideiglenesen lezárja és a telepítő cég általi felülvizsgálatot kér, mivel a szerkezetet nem tartja biztonságosnak.

Határidő: Azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

A napirendi ponthoz más hozzászólás nem érkezett.

12. napirendi pont: Falugondnoki szolgálat

Jásper Gábor László: Kértem időpontot a tanfelügyelettől. Be kell, hogy menjek és tisztázni kell azt, hogy ha ők kapják a normatívát, akkor oldják meg ők a gyermekek szállítást. Szerintem ez nem jól működik. A vezető asszonnyal le fogok ülni és át fogjuk beszélni ezt a rendszert. A gyerekek iskolába szállíttatása mindenképpen meg lesz oldva, de a rendszert át fogom beszélni.

Takács Nagy Ferencné: Rendben, itt van az ideje.

A napirendi ponthoz más hozzászólás nem érkezett.

13. napirendi pont: Nyugdíjas klub.

Jásper Gábor László: Minden évben van támogatva a nyugdíjasklub. Két-három felé van szakadva társaság, összetartás fontos lenne. Holnapi napon megyek hozzájuk és ott szó lesz arról, hogy vagy így maradnak, vagy egyesülnek. Itt a támogatásunkról lenne szó. Megvárom, hogy mit döntenek. A Batézék kaptak 50 ezer forintot egy évre, de ha összeállnak, akkor több támogatást tartanék tisztességesnek. Ha külön maradnak, akkor arányosan kellene támogatni őket, létszám alapján. Nem fogunk olyat csinálni, hogy kivételezünk.

Takács Nagy Ferencné: Ha létszámarányosan támogatjuk őket akkor ellenőrizzük a létszámot a biztonság kedvéért.

Jásper Gábor László: Egyenlőre ne döntsünk a támogatásról, várjuk meg a fejleményeket, az lenne a legjobb ha összeállnának. Össze is fogom hívni őket és elbeszélgetek velük.

Horváth János: Rendben.

A napirendi ponthoz más hozzászólás nem érkezett.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette.

Kmf.

          Jásper Gábor László                                                           dr. Benedek Zoltán

                        polgármester                                                                                 jegyző