Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

11/2019.

Jegyzőkönyv

Készült a Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 24. napján 17: 40 órás kezdettel a Bár, Szabadság utca 62. szám alatt megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Jásper Gábor László                          polgármester

Takács Nagy Ferencné                      képviselő

Kaczur Sándor                                   képviselő

Tigelmann Csaba                               képviselő

Horváth János                                    képviselő

dr. Benedek Zoltán                            jegyző

Óbertné Hirsch Edit                          igazgatási ügyintéző

Jásper Gábor László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselő közül 5 fő az ülésen megjelent.

Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjére, melyeket az alábbi sorrenben fogadnak el a képviselők:

1.) Polgármesteri köszöntő

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

2.) Képviselők eskütétele

Előterjesztő: dr. Benedek Zoltán jegyző

3.) Polgármester eskütétele

Előterjesztő: dr. Benedek Zoltán jegyző

4.) Alpolgármester megválasztása és eskütétele

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

5.) Polgármester, alpolgármester illetményéről, tiszteletdíjáról szóló döntés

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

6.) A SZMSZ felülvizsgálata

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

7.) Bizottságok elnökének és tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

8.) Vagyonnyilatkozatok, összeférhetetlenség, méltatlanság

Előterjesztő: dr. Benedek Zoltán jegyző

9.) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont: Polgármesteri köszöntő

Jásper Gábor László: Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez az első alkalom, hogy lehetőségünk nyílt egy asztalnál helyet foglalni és pár szót váltani egymással már itt a képviselő testületben. Egyedül Takács Nagy Ferencné az, aki a korábbi ciklusban is részt vett a munkában, nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik, mindannyiunknak van mit tanulni tőle. Biztos vagyok benne, hogy az előttünk álló időszak kihívásokkal lesz teli, de a szorgalmas munka meg fogja hozni a gyümölcsét. Alföldi Mihály távolmaradása miatt nem tudja ismertetni a választások részeredményeit, elnézést kér rajtam keresztül, hogy nem tud személyesen jelen lenni. Az eredmények mindenki számára ismertek, hiszen a helyi választási iroda minden lényeges adatot közzétett. A polgármesteri munkakör átadás-átvétel megtörtént, megbízóleveleinket megkaptuk, vagyonnyilatkozatok megtétele is elkészült. Úgy gondolom, hogy nincs akadálya annak, hogy a mai alakuló ülés után elkezdhessük a munkát. Kezdődjenek akkor a törvényben foglalt kötelező feladatok, melyet az alakuló ülés alkalmával kell megtennünk.

2. napirendi pont: Képviselők eskütétele

Dr. Benedek Zoltán: Az Mötv. szabályai alapján a képviselőknek megválasztásukat követően esküt kell tenniük az alábbi szöveggel:

„Én, ………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; települési önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Bár fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

A fentieket követően a képviselők esküt tesznek, melyről okmányt írnak alá.

3. napirendi pont: Polgármester eskütétele

Dr. Benedek Zoltán: Az Mötv. értelmében a polgármesternek megválasztását követően esküt kell tennie az alábbi szöveggel:

„Én, Jásper Gábor László becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Bár fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

Isten engem úgy segéljen!”

A polgármester a fenti esküt megtette, erről szóló okmányt aláírta.

4. napirendi pont: Alpolgármester megválasztása és eskütétele

Jásper Gábor László: Tekintettel arra, hogy Takács Nagy Ferencné megfelelő rutinnal rendelkezik, korábban is testületi tag volt, ezért őt javaslom megválasztani alpolgármesternek.

Takács Nagy Ferencné: Az alpolgármesteri tisztségre vonatkozó jelölés elfogadom.

dr. Benedek Zoltán: A törvény értelmében az alpolgármester megválasztása titkos szavazással, zárt ülésen történik.

Takács Nagy Ferencné: Jól ismerjük egymást, hozzájárulok ahhoz, hogy nyílt szavazással, nyílt ülésen szavazzanak a testületi tagok a megválasztásommal kapcsolatban.

Jásper Gábor László: Kérdezem a testületi tagokat, hogy nyílt szavazással szavazhatunk-e, van-e ellenvetés vagy más javaslat?

A javaslathoz ellenvetés nem érkezett. Testületi tagok egyetértenek.

Jásper Gábor László: Amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel akkor szavazzunk az alpolgármester személyével kapcsolatban.

A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:

57/2019 (X.24.) Kt. számú határozat az alpolgármester megválasztásáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő testülete nyílt ülésen, nyílt szavazással Takács Nagy Ferencnét választja meg alpolgármesternek.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

A fentieket követően Jásper Gábor László felkéri Takács Nagy Ferencnét, hogy tegye meg esküjét az alábbi szöveggel:

„Én, Takács Nagy Ferencné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Bár fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

Isten engem úgy segéljen!”

Az alpolgármester asszony az esküt megtette, okmányt aláírta.

5. napirendi pont: Polgármester, alpolgármester illetményéről, tiszteletdíjáról szóló döntés

Jásper Gábor László: A polgármesteri tisztségemet társadalmi megbízatásban kívánom betölteni. A vonatkozó jogszabály alapján a tiszteletdíjam az államtitkár illetményéhez igazodik, mely bruttó 997.170 Ft. Tekintettel arra, hogy 2019. január 1.-én a lakosságszám 566 fő, ezért az államtitkár illetményének 40 %-ra lennék jogosult, ha főállású lennék. Mivel társadalmi megbízatásban látom el a tisztségemet, így ennek a 40 %-nak is a felére, vagyis 50 %-ra vagyok jogosult, ami bruttó 199.434 Ft-ot tesz ki. Ennek az összegnek a további 15 %-a jár költségtérítés címén havonta, mely bruttó 29.915 Ft.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs kérdés úgy szavazzon az illetménnyel kapcsolatban!

A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:

58/2019 (X.24.) Kt. számú határozat a polgármester illetményének megállapításáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő testülete Jásper Gábor László társadalmi megbízatású polgármester illetményét a vonatkozó jogszabály alapján bruttó 199.434 Ft-ban állapítja meg azzal, hogy havonta további bruttó 29.915 Ft költségtérítésre jogosult.

Határidő: Megválasztását követően.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

Jásper Gábor László: felkérem Takács Nagy Ferencné alpolgármester asszonyt, hogy nyilatkozzon az illetmény és költségtérítés igényéről.

Takács Nagy Ferencné: Tisztségemet társadalmi megbízatásban kívánom ellátni, valamint illetményre, költségtérítésre nem tartok igényt, arról lemondok.

Jásper Gábor László: Tudomásul vesszük, köszönjük szépen.

Jásper Gábor László: Ha nincs kérdés, észrevétel, úgy kérem a testületet, hogy szavazzon az alpolgármester megbízatásával és illetményével kapcsolatosan.

A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:

59/2019 (X.24.) Kt. számú határozat az alpolgármester társadalmi megbízat-ásáról és illetményének, költség-térítésének megállapításáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő testülete határozatba foglalja Takács Nagy Ferencné képviselő-testülethez intézett nyilatkozatát, mely szerint tisztségét társadalmi megbízatásban látja el, illetve illetményre, költségtérítésre nem tart igényt, arról lemond.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett.

6. napirendi pont: A SZMSZ felülvizsgálata

Jásper Gábor László: A hatályos szervezeti és működési szabályzatunkat pontatlannak érzem, ezért a jegyző segítségével javaslom, hogy új szervezeti és működési szabályzatot fogadjon el a testület. A szabályzat tartalmát ismertetjük, meg fogjuk küldeni Önöknek és a következő testületi ülésen döntünk felőle. Kérem, hogy mindenki olvassa végig, javaslatokat szívesen várok, illetve a jegyzővel várunk.

Tigelmann Csaba: rendben, elolvassuk és a következő ülésen döntünk.

7. napirendi pont: Bizottságok elnökének és tagjainak megválasztása.

Jásper Gábor László: Javaslom, hogy egy bizottság lássa el a feladatokat, és a bizottságot nevezzük Ügyrendi bizottságnak. 1000 Fő alatti települések esetében a bizottság munkáját egy bizottság is elláthatja.

Tigelmann Csaba: Egyetértek, az szmsz elfogadásakor döntsünk szerintem.

Horváth János: Az szmsz elfogadásakor döntsünk szerintem is.

8. napirendi pont: Vagyonnyilatkozatok, összeférhetetlenség, méltatlanság

Dr. Benedek Zoltán: Az Mötv. értelmében vagyonnyilatkozatot kell tenni, az összeférhetetlenséget meg kell szüntetni és felhívom a figyelmet a méltatlanság jogintézményre. Erről szóló írásos anyagot átadom. A vagyonnyilatkozatok elkészültek, az összeférhetetlenség és a méltatlanság jogintézményeivel kapcsolatban pedig kérdés esetén állok rendelkezésükre.

A napirendi ponthoz hozzászólás nem érkezett.

9. napirendi pont: Egyebek.

Jásper Gábor László: A legközelebbi ülésen több napirendi pontot fogunk érinteni, akkor már komolyan megkezdődik a munka, jelenleg mást nem javaslok érdemben tárgyalni.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette.

Kmf.

          Jásper Gábor László                                                           dr. Benedek Zoltán

                              polgármester                                                                                 jegyző