Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

13/2019.

Jegyzőkönyv

Készült a Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 18. napján 17 órás kezdettel a Bár, Szabadság utca 62. szám alatt megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Jásper Gábor László                          polgármester

Takács Nagy Ferencné                      alpolgármester

Kaczur Sándor                                   képviselő

Tigelmann Csaba                               képviselő

Horváth János                                    képviselő

dr. Benedek Zoltán                            jegyző

Galambosi László                              pénzügyi ügyintéző

Óbertné Hirsch Edit                          igazgatási ügyintéző

Jásper Gábor László polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 fő az ülésen megjelent. A köszöntő után a polgármester előterjesztést tesz a napirendi pontokra, melyet a testületi tagok egyhangúan elfogadnak.

Napirendi pontok:

1.) III. negyedéves zárás beszámoló tájékoztatás

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

2.) Költségvetés módosítása

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

3.) Nyugdíjasok támogatása

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

4.) Fakivágás

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

5.) Mikuláscsomag

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

6.) Adóemelés

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

7.) Mánfai Csaba vállalkozói szerződése

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

8.) Leader pályázat

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

9.) Takarítónő

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

10.) Iskolabusz

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

11.) Coop bolt tájékoztatása

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

12.) Óvoda légkondicionáló beszerelése

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

13.) Közmeghallgatás időpont

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

14.) Karácsonyi vacsora, ünnepség

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

15.) Weboldal készítése

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

16.) Jutalmak /zárt ülés/

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

17.) Bursa Hungarica /zárt ülés/

Előterjesztő: Jásper Gábor László polgármester

18.) Egyebek

Napirendi pontok megtárgyalása

1. napirendi pont: III. negyedéves zárás beszámoló tájékoztatás.

Jásper Gábor László: A költségvetés III. negyedéves zárásával kapcsolatban átadom a szót Galambosi László pénzügyi ügyintézőnek.

Galambosi László: Galambosi László átfogó beszámolót tart az Önkormányzat pénzügyi helyzetével kapcsolatban. Az eredeti előirányzatban szereplő pénzösszegek és az év közbeni változásokat a költségvetési jelentésnek megfelelő rovatsorok szerint tételesen felsorolja, a számadatokat részletesen ismerteti, illetve a számadatokat és a sorokat kinyomtatott táblázatos formában bemutatja a testületnek. Az ügyintéző egyesével elmagyarázza, hogy melyik tétel pontosan mit tartalmaz, majd kiemeli az Önkormányzatot illető bevételek és kiadások alakulását. Galambosi László felhívja a figyelmét a testületnek, hogy költségvetés módosításra lesz szükség, melyről a következő napirendi pontnál lesz tárgyalva. Elmondja, hogy itt nem kell határozatot hozni, csak tájékoztató jellegű a beszámoló.

Galambosi László beszámolójához hozzászólás nem érkezett.

2. napirendi pont: Költségvetés módosítása.

Jásper Gábor László: Átadom a szót Galambosi Lászlónak, aki tájékoztatást nyújt azokról a tételekről, melyek vonatkozásában szükséges módosítani az előirányzatokon.

Galambosi László: A falugondnoki szolgáltatás támogatását a kiegészítő állami támogatás miatt és a működési célú támogatások összegét a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása miatt kell megemelni, utóbbit a DRV Zrt-nek átadott pénzeszközként kell szerepeltetni a kiadási oldalon. A közhatalmi bevételek eredeti előirányzatban tervezett összegét is módosítani kell. A működési bevételek eredeti előirányzatát is módosítani szükséges az előző évi közüzemi díjakból származó többletkiadások visszatérítése miatt. A kiadásoknál a tervezetthez képest a közfoglalkoztatási programok miatt szükséges a személyi juttatások sorait módosítani. Továbbá a dologi kiadások sorain szereplő összegeket az eredetileg nem tervezett felmerült kiadásokkal szükséges módosítani, valamint a társulások felé kifizetett hozzájárulások összegével kell módosítást végrehajtani. Mivel év elején pontosan nem lehetett meghatározni a beruházások és felújítások kiadásait, ezért a tervezett összegek többletkiadásai szintén megemelik az előirányzat összegét. Az előző évi maradványösszeg számadatait is ismerteti, majd elmondja, hogy annak igénybevétele szükséges, azaz csökkenteni kell a tartalékok eredeti előirányzatban szereplő összegét, hogy a költségvetés mérlegben legyen. Összességében 12.405.758 Ft-tal szükséges a költségvetést módosítani.

Jásper Gábor László: Az utóbbi hónapokban nagyon sok nem tervezett kiadás jelentkezett, ezért szükséges az előirányzat módosítása.

Tigemann Csaba: Részemről rendben.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon a költségvetés módosításával kapcsolatban!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő rendeletet alkotta:

8/2019. (XI.18.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Az elfogadott rendelet-módosítás a jegyzőkönyv melléklete.)

3. napirendi pont: Nyugdíjasok támogatása.

Jásper Gábor László: Egyeztettem a nyugdíjasokkal, arra jutottunk, hogy továbbra is összejárnak, de külön-külön. Nettó 100.000 Ft támogatást javaslok összesen. Batéz Ferencné féle csoport 60.000 Ft nettó támogatásban részesülne, Farkas Józsefnéék pedig 40.000 Ft támogatást kapna éves szinten.

Kaczur Sándor: Rendben, szavazzunk.

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

72/2019 (XI.18.) Kt. számú határozat a Bári Nyugdíjasok szervezetének támogatásáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bári Nyugdíjasok civil szervezetét összesen nettó 100.000 Ft támogatásban részesíti éves szinten.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

A napirendi pontoz más hozzászólás nem érkezett.

4. napirendi pont: Fakivágás.

Jásper Gábor László: Az Erzsébet téren lévő gesztenyefa kivágása szükséges, nagyon rossz állapotban van, személyi sérülés lehetősége is fennáll. Puskás Tamás egyéni vállalkozó (zöldterület kezeléssel kapcsolatban dolgozik) adott árajánlatot és még a héten ki is tudná vágni.

Javaslom, hogy rendeljük a munkát, fizessük ki a 120.000 Ft- munkadíjat.

Takács Nagy Ferencné: Egyetértek, vágja ki, nehogy baj legyen.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon a fakivágással kapcsolatban!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

73/2019 (XI.18.) Kt. számú határozat a Bár Erzsébet téren lévő gesztenyefa kivágásáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a Bár, Erzsébet téren lévő gesztenyefát Puskás Tamás egyéni vállalkozóval kivágatja a személyi sérülés és anyagi károk megelőzése céljából.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

A napirendi pontoz más hozzászólás nem érkezett.

5. napirendi pont: Mikuláscsomag.

Jásper Gábor László: Javaslom, hogy mikuláscsomagot állítsunk össze a gyerekeknek.

Horváth János: Egyetértek.

Jásper Gábor László: Mennyi pénz legyen? Hány gyerekről van szó?

Tigelmann Csaba: 2.000 Ft/fő elég lesz, nincs olyan sok gyerek és ennyi pénzből már tisztességes csomagot lehet összeállítani.

Horváth János: Legyen.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

74/2019 (XI.18.) Kt. számú határozat a mikuláscsomagokról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a 2000ft/fő értékben mikuláscsomagot ajándékoz a településen élő 14. életévüket be nem töltött gyermekek számára.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

A napirendi pontoz más hozzászólás nem érkezett.

6. napirendi pont: Adóemelés

Jásper Gábor László: Nagyon új a testület, az adóemelés érzékeny téma. Jegyző úr, hogy alakulnak a bevételek?

Dr. Benedek Zoltán: A nyilvántartás szerint mintegy 600.000 Ft kintlévőség jelentkezik, de van még idő a befizetésre. Felszólító levelet fognak kapni azok a személyek, akiknek hátralékuk van, ha akkor sem teljesítenek befizetést, úgy a végrehajtás lehetőségét javaslom megfontolni. Az adók mértékét a hatályos rendelet alapján felolvasom Önöknek.

Jásper Gábor László: Nem javaslok adóemelést, maradjon így egyenlőre.

Kaczur Sándor: Én sem.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

75/2019 (XI.18.) Kt. számú határozat a helyi adók megemeléséről:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a hatályban lévő adórendeleten nem kíván változtatni, valamint a be nem fizetett adók vonatkozásában felszólítólevél megküldését tartja indokoltnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

A napirendi pontoz más hozzászólás nem érkezett.

7. napirendi pont: Mánfai Csaba vállalkozói szerződése

Jásper Gábor László: Nagyon lassan halad a munka, felszólítottam Mánfai Csabát a minap, hogy igyekezzen, és a közmunkásokat ne kösse le. Nettó 150.000 Ft lenne a többletköltség, ezt ki kell fizetni.

Takács Nagy Ferencné: Nem hiszem, hogy a közmunkások igénybevétele benne van a szerződésében. Fizessük ki ezt a pénzt és fontoljuk meg, hogy a jövőben dolgoztatunk-e vele.

Jásper Gábor László: Egyetértek.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

76/2019 (XI.18.) Kt. számú határozat Mánfai Csaba kifizetéséről:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a Mánfai Csaba részére további nettó 150.000 Ft munkadíjat fizet ki a még el nem végzett építési munkák befejezésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

A napirendi pontoz más hozzászólás nem érkezett.

8. napirendi pont: Leader pályázat.

Jásper Gábor László: Tavasszal állnak neki a munkálatoknak az Erzsébet téren, kivágatjuk a fát, vízelvezetést meg kell oldanunk, majd tér-kövezni kell. Látványtervet is kell készíttetni. Elő kell készíteni a világítási dolgokat, ki kell éppitteni a kandelábereket.

Takács Nagy Ferencné: Köszönjük a tájékoztatást, várjuk a fejleményeket, minden egyes munkafolyamatot ellenőrizzünk majd, hogy biztosan az elvárásainknak megfelelően készüljön el a projekt.

Tigelmann Csaba: Egyetértek.

Jásper Gábor László: Erről nem kell határoznunk, tájékoztatásul említettem csak meg.

A napirendi pontoz más hozzászólás nem érkezett.

9. napirendi pont: Takarítónő

Jásper Gábor László: Sok az intézmény, egy személyt fel kell venni állandóra takarítani. Sok rendezvény lesz még az évben. Itt felmerült a Nagy Mónika neve, de más személlyel is egyeztetni kellene és azt is el kellene dönteni, hogy hány órában lesz foglalkoztatva. Itt most döntést nem tudunk hozni, körül kell járnunk a témát jobban.

Takács Nagy Ferencé: Takarítót fel kell venni az biztos, döntsünk később. Munkaüggyel is beszélni kellene.

Tigelmann Csaba: Rendben.

A napirendi pontoz más hozzászólás nem érkezett.

10. napirendi pont: Iskolabusz.

Jásper Gábor László: Beindítjuk az iskolabuszt, sofőr Alföldi Mihály lenne egyrészt, de a Streicher Zoltán is vezetne a vezetői engedély megszerzését követően. A tankerülettel beszéltem, az anyagi vonzatok biztosítva lennének. A tankerület egyébként kikötötte, hogy nem is kötelező ezt működtetni, a bérletet is kifizethetnénk. Reggel 7 óra 10 perckor indulna két busz egyszerre és hazafele egyszeri időpontban indulna. Kikötötte a tankerület, hogy vagy buszt vesz igénybe a gyermek, vagy bérletet. A szülőkkel is beszéltem, mindenki örül neki. Arról kell határoznunk most, hogy beindítjuk-e.

Kaczur Sándor: Támogatom a kezdeményezést.

Tigelmann Csaba: Én is.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

77/2019 (XI.18.) Kt. számú határozat az iskolabusz beindításáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy az iskolabuszt működtetni fogja a Bári gyermekek iskolába való szállítása céljából, ezzel kapcsolatban további egyeztetést folytat a Mohácsi Tankerülettel.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

A napirendi pontoz más hozzászólás nem érkezett.

11. napirendi pont: Coop bolt tájékoztatása.

Jásper Gábor László: 2019. december 16-án nyit a bolt, a Mecsek Fűszérttel beszéltem. 2 főt fognak alkalmazni, álláshirdetést már közzétették, örülünk, hogy beindul. Ez csak egy tájékoztatás, szerettem volna, ha jegyzőkönyvbe kerül.

Takács Nagy Ferencné: Nagyon jó hír, örülünk neki.

A napirendi pontoz más hozzászólás nem érkezett.

12. napirendi pont: Óvoda légkondicionáló beszerelése

Jásper Gábor László: 292.000 Ft értékben légkondicionáló berendezés beszerzése vált szükségessé az óvodában, mely hűtésre és fűtésre is alkalmas. Télen nagy segítség lesz, nem fáznak a gyerekek, kellemesebbé válhat a környezet.

Horváth János: Egyetértek.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

78/2019 (XI.18.) Kt. számú határozat a légkondicionáló beszerzéséről:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a bári óvodába légkondicionáló berendezést szereltet be nettó 292.000 Ft értékben.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

A napirendi pontoz más hozzászólás nem érkezett.

13. napirendi pont: Közmeghallgatás időpont

Jásper Gábor László: 2019.12.11-én 17 óra 30 percet javaslok és a helyszín a faluház.

Takács Nagy Ferencné: Megfelel.

Tigelmann Csaba: Nekem is.

Horváth János: Rendben.

Kaczur Sándor: Jó lesz.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

79/2019 (XI.18.) Kt. számú határozat a közmeghallgatás időpontjáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a közmeghallgatást 2019.12.11-én 17 óra 30 perckor tartja a Faluházban.

Határidő: 2019.12.11.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

A napirendi pontoz más hozzászólás nem érkezett.

14. napirendi pont: Karácsonyi vacsora, ünnepség.

Jásper Gábor László: Az adventi műsor 2019.12.21-én 16 órakor lenne a tervek szerint a templomban, majd karácsonyi vacsora 19 órakor a faluház nagytermében. Elszámolást csak a pontos költségek tudatában tudunk.

Takács Nagy Ferencné: Rendben, szavazhatunk szerintem.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

80/2019 (XI.18.) Kt. számú határozat a karácsonyi vacsoráról és ünnepségről:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy a karácsonyi ünnepséget és vacsorát 2019.12.21-én tarja. A költségeket a 2019. évi költségvetése terhére vállalja.

Határidő: 2019.12.21.

Felelős: Jásper Gábor László polgármester

A napirendi pontoz más hozzászólás nem érkezett.

15. napirendi pont: Weboldal készítése

Jásper Gábor László: Az önkormányzat jelenlegi weboldala kritikán aluli, annak a felelőse a Mihálovics Erika, aki nem áll rendelkezésünkre. Ezzel kapcsolatban egyeztettem Tigelmann Csaba képviselővel, akinek át is adnám a szót.

Tigelmann Csaba: Legyen mindennek felelőse, én ezt a feladatot magamra vállalom. Tudakozódtam, kértem segítséget. Pénteken tárgyaltunk Szokoly Károllyal, leültünk beszéltünk. Árajánlatot is kaptunk. Akár idén is beindulhat az új oldal. Kapcsolattartó lehetek én is. Készíthetünk fotókat is, azokat is közzé lehet tenni. 120.000 Ft + áfa, ha chat bottal kérjük, frissítéseket elvégzi ő, de ez további összegbe kerülne az Önkormányzatnak. A referenciamunkákat meg fogom küldeni. 90.000 ft + áfa, ha chat bot nélkül kérjük az oldalt.

Kaczur Sándor: Jó ötlet, én támogatom a chat bot nélküli verziót.

Takács Nagy Ferencné: Én is támogatom a chat bot nélküli verziót.

Jásper Gábor László: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

81/2019 (XI.18.) Kt. számú határozat a weboldal elkészítéséről:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete arról határozott, hogy az Önkormányzat hivatalos honlapjának frissítésével Szokoly Károlyt bízza meg meg 90.000 ft + áfa áron, illetve kapcsolattartónak Tigelmann Csabát jelöli ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Jásper Gábor László polgármester/ Tigelmann Csaba képviselő.

A napirendi pontoz más hozzászólás nem érkezett.

18. napirendi pont: Egyebek

Takács Nagy Ferencné: Mosógép kell a faluházba, hogy ne kelljen a dolgozóknak hazavinniük a mosnivalót. A költségvetésbe be kell majd illeszteni ezt a kiadást.

Jásper Gábor László: Rendben.

Takács Nagy Ferencné: Szőlőhegyi szemétlerakás továbbra is probléma.

Jásper Gábor László: Zsákot fogunk vásárolni, azokba bele lehet tenni a szemetet, a munkások kimennek összeszedni a szemetet, leteszik, ahova kell és majd úgy elszállítják. Nem csak Dél-Kom-os zsákok vannak kint ezt is tudom, de lesz megoldás a problémára.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette.

Kmf.

Jásper Gábor László                                                                  dr. Benedek Zoltán      polgármester                                                                                         jegyző