Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2019

Jegyzőkönyv

Készült a Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 15. napján 17 órás kezdettel a Bár, Szabadság utca 62. szám alatt megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Lépold Katalin                                   polgármester

Takács Nagy Ferencné                      képviselő

Lengyel Gabriella Gyöngyike           képviselő

dr. Benedek Zoltán                            jegyző

Óbertné Hirsch Edit                          igazgatási ügyintéző

Igazoltan van távol:                        

Arányiné Berlinger Anna                  alpolgármester

Lépold Katalin polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő az ülésen megjelent.

Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjére, melyeket az alábbiak szerint fogadnak el a képviselők:

1.) Iskolabusz

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

2.) Beiskolázási támogatás

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

3.) Csorba Győző Könyvtár beszámolója

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

4.) Szociális kérelmek (zárt ülés)

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

5.) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont: Iskolabusz

Lépold Katalin: Megkeresett engem a Mohácsi Tankerületi Központ gazdasági igazgatója. Szeptembertől nem tudják megoldani a gyerekek utaztatását. Végső megoldásnak azt látják, hogy a menetrendszerinti járaton utaznak a gyerekek. Mondák, hogy ha az odaszállítást megoldjuk két fuvarral, akkor a visszautat megszervezik ők. Ezzel kapcsolatban kérnének árajánlatot tőlünk, hogy mennyiért vállalnák az utaztatást. Naponta két forduló az 50 km + a sofőr (Streiher Zoltán) bére. Úgy gondolom, hogy 200 ft/km díjban kellene árajánlatot adni. Első körben mennének a nagyobb gyerekek és utána a kicsik.

Lépold Katalin: Kérem a testületet, hogy szavazzon!

A testület 3 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

39/2019 (VII.15.) Kt. számú határozat az iskolás gyermekek utaztatásának iskolabusszal történő támogatásáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Mohácsi Tankerületi Központ részére 200Ft/km díjban tesz árajánlatot az Önkormányzat buszának igénybe-vételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Lépold Katalin polgármester

A napirendi ponthoz hozzászólás nem érkezett.

2. napirendi pont: Beiskolázási támogatás

Lépold Katalin: Minden évben nyújtunk támogatást ezért javaslom, hogy idén is így legyen. Mennyi legyen idén, szeretném ha egységes lenne?

Takács Nagy Ferencné: Szerintem is egységes legyen.

Lépold Katalin: Javaslom, hogy egységesen 10.000 Ft beiskolázási támogatást nyújtsunk.

Kérem a testületet, hogy szavazzon!

A testület 3 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

40/2019 (VII.15.) Kt. számú határozat a beiskolázási támogatásról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete a beiskolázási támogatást egységesen 10.000 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Lépold Katalin polgármester

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem érkezett.

3. napirendi pont: Csorba Győző Könyvtár beszámolója

Lépold Katalin: Ismertetem a könyvtár 2018. évi működési beszámolóját. Ezzel kapcsolatban dolgunk nincs, javaslom, hogy fogadjuk el.

Kérem a testületet, hogy szavazzon!

A testület 3 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

41/2019 (VII.15.) Kt. számú határozat a Csorba Győző Könyvtár 2018. évi beszámolója elfogadásáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Csorba Győző Könyvtár 2018. évi működéséről készült beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lépold Katalin polgármester

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem érkezett.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette.

Kmf.

          Lépold Katalin                                                          dr. Benedek Zoltán

                              polgármester                                                                                 jegyző