Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

9/2019.

Jegyzőkönyv

Készült a Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. augusztus 14. napján 17 órás kezdettel a Bár, Szabadság utca 62. szám alatt megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Lépold Katalin                                   polgármester

Takács Nagy Ferencné                      képviselő

Lengyel Gabriella Gyöngyike           képviselő

dr. Benedek Zoltán                            jegyző

Óbertné Hirsch Edit                          igazgatási ügyintéző

Galambosi László                              pénzügyi és számviteli ügyintéző

Igazoltan van távol:                        

Arányiné Berlinger Anna                  alpolgármester

Lépold Katalin polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő az ülésen megjelent.

Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjére, melyeket az alábbi sorrenben fogadnak el a képviselők a meghívóban szerepeltektől eltérően:

1.) Féléves zárás

Előterjesztő: Galambosi László

2.) 2019. I. félévi költségvetés módosítás

Előterjesztő: Galambosi László

3.) HVB tagok megválasztása (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Benedek Zoltán jegyző

4.) Mánfai Csaba árajánlata

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

5.) Temetőfenntartás

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

6.) Kling Tímea foglalkoztatása (zárt ülés)

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

7.) Nagy Mónika foglalkoztatása (zárt ülés)

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

8.) Egyebek (egy témakör zárt ülésen tárgyalva)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont: Féléves zárás

Lépold Katalin: Átadnám a szót Galambosi László pénzügyi ügyintézőnek.

Galambosi László: Köszöntöm a megjelenteket, ismertetném az Önkormányzat 2019. első félévi pénzügyi zárásához tartozó számadatokat. A körbeadott táblázatban láthatók a bevételi-kiadási főösszegek, láthatjuk, hogy mik voltak az előirányzott összegek és ezekből mennyi teljesült. A bevételekből látható, hogy 65%-os a teljesítés, a vis maior pályázat támogatási összege még nincs benne, mivel a hozzá kapcsolódó kiadás 2019. júliusában teljesült, amivel már el is számoltunk. Ismertetem a főbb sorokat, melyekből látható, hogy megközelítőleg félévre pontosan lettek követve az előirányzott kiadások.

Lépold Katalin: Ha nincs kérdés a beszámolóhoz, akkor kérem a testületet, hogy fogadjuk el így az első féléves költségvetésről szóló beszámolót.

Galambosi László: Ezzel kapcsolatban nem kell határozatot hozni, csupán tárgyilagosan közöltem a számadatokat.

A napirendi ponthoz más hozzászólás nem érkezett.

2. napirendi pont: 2019. I. félévi költségvetés módosítás

Lépold Katalin: Ismét átadnám a szót Galambosi László pénzügyi ügyintézőnek.

Galambosi László: A bemutatott számadatokból látható, hogy a kiadások előirányzott összegét növelni kell 2 millió forinttal. Ismertetem a foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások számadatait. Az 58. soron a dologi kiadásokon 2,5 millió Ft-tal kell emelni az összeget, az iparűzési adó előző évi túlfizetéséből adódóan.

Lépold Katalin: Az iparűzési adókból idén már kevesebb a bevétel a Bóly Zrt. kivonulása miatt.

Galambosi László: Az előző évi beszámoló alapján való elszámolás is módosította az összeget. A tartalékokat a bevételek módosításával párhuzamosan szükséges csökkenteni. Emelést javaslok az előirányzaton. A bevételi oldalon ismertetem a 3. sor számadataiban a falugondnoki kiegészítő támogatás és a gyermekétkeztetéshez kapott minimálbér és garantált bérminimum változása hatásának kiegészítő támogatással szükséges emelni az előirányzatot. 219. sor módosítás szükséges, faluház előző évi gázdíjában túlfizetés keletkezett, amit visszautaltak, ezért bevétel keletkezett. Az ingatlanok értékesítése is emelte az összeget, a tervezett 1 db ingatlan helyett 2 db ingatlan került értékesítésre. Lényegében mindösszesen 2 millió forintos előirányzat emelés vált szükségessé.

Lépold Katalin: Ha további kérdés nincs a költségvetéssel kapcsolatban, akkor kérem a testületet, hogy szavazzon!

A testület 3 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő rendeletet alkotta:

6/2019. (VIII.14.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

Galambosi László távozik az ülésről.

A napirendi ponthoz hozzászólás nem érkezett.

3. napirendi pont: HVB tagok megválasztása. (zárt ülésen tárgyalva)

4. napirendi pont: Mánfai Csaba árajánlata.

Lépold Katalin: A Vöőház kerítését, a pince oldalfalát és a féltetőt kellene felújítani, rendbe tenni. Kértem árajánlatot Mánfai Csabától, aki munkadíjként nettó 1.380.000 Ft-ot határozott meg, ehhez jön hozzá még az anyagdíj, amin lehetne spórolni, például a téglák újra hasznosításával.

Lengyel Gabriella Gyöngyike: Ő vállalkozó?

Lépold Katalin: Igen, számlaképes.

Takács Nagy Ferencné: Megvan a pénzünk rá?

Lépold Katalin: Igen.

Lengyel Gabriella Gyöngyike: Határidő?

Lépold Katalin: Tud jönni akár a jövő héten.

Takács Nagy Ferencné: Legyen akkor ő.

Lépold Katalin: Az ingatlan takarítása is folyamatban van.

Lépold Katalin: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés az árajánlattal és a munkálatokkal kapcsolatban, úgy szavazzon!

A testület 3 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

46/2019 (VIII.14.) Kt. számú határozat a Bári Vöőház felújítási munkálataival kapcsolatban:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete Mánfai Csaba árajánlatát 1.380.000 Ft nettó összegben elfogadja és megbízza a szükséges építési, felújíási munkálatok elvégzésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Lépold Katalin polgármester.

A napirendi ponthoz hozzászólás nem érkezett.

5. napirendi Pont: Temetőfenntartás.

Lépold Katalin: A temetőt ezidáig megbízási szerződéssel tetettük rendben és ezután is ezt javaslom, költségvetésünkbe belefér. Bohus Zoltán vállalta a munkálatok elvégzését havi nettó 50.000 ft-os díjért. Javaslom, hogy bízzuk meg őt 2019.09.01-2020.08.31-ig. Napi szinten feljárna, rendbe tenné a temetőt, lényegében teljesen karbantartaná.

Takács Nagy Ferencné: Teljesen jó.

Lengyel Gabriella Gyöngyike: Egyetértek.

Lépold Katalin: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy szavazzon!

A testület 3 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

47/2019 (VIII.14.) Kt. számú határozat a Bári Temető gondozásával kapcsolatban:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza 2019.09.01-2020.08.31-ig Bohus Zoltánt havi nettó 50.000 ft-os díjért a bári temető gondozásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Lépold Katalin polgármester.

A napirendi ponthoz hozzászólás nem érkezett.

6. és a 7. napirendi pont zárt ülésen tárgyalva.

8. napirendi pont: Egyebek. (egy témakör zárt ülésen tárgyalva)

Lépold Katalin: A mai napon érkezett meg hozzám a DVR levele a vízzel és a szennyvízzel kapcsolatban, mely egy gördülő fejlesztési terv. A víznél a Hunyadi utca lenne éríntett, vezetéket cserélnének. Az általuk küldött levelet felolvasás útján ismertetem. A vízvezeték cseréjét én nem támogatom tekintettel arra, hogy több éve könyörgünk nekik, hogy tegyék rendbe, de ezidáig nem történt meg, mostmár térkövezés is történt. Most ne készítsék el, nem felel meg az időpont.

Takács Nagy Ferencné: Nagyon sokat vártunk már rájuk.

Lengyel Gabriella Gyöngyike: Most ne csináljak meg.

Lépold Katalin: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy szavazzon!

A testület 3 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

50/2019 (VIII.14.) Kt. számú határozat a DRV vízvezetékének munkálatainak elutasításáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete nem jarul hozzá a DRV vízvezeték munkálataihoz a Bár, Hunyadi utcában.

Határidő: azonnal

Felelős: Lépold Katalin polgármester.

Lépold Katalin: A DRV második levelét is felolvasás útján ismertetem a Tisztelt testülettel. Javaslom, hogy a szennyvízzel kapcsolatos munkálatokba egyezzünk bele.

Lépold Katalin: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy szavazzon!

A testület 3 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

51/2019 (VIII.14.) Kt. számú határozat a DRV szennyvízzel kapcsolatos munkálatainak elfogadásáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete, mint a 2109186-1-002-00-01 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_504 számúDunaszekcső-Bár szennyvíz-elvezetése és tisztítása ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2020. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.  Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lépold Katalin polgármester.

Lépold Katalin: Egyebekben pedig tájékoztatom a testületet, hogy az óvodapályázatot leadtuk, fontosnak tartom, hogy meglegyen. Óvoda és annak udvara 2 pályázat, mind a kettőt beadtuk, ha egyiken nyerünk, akkor a másiktól elállunk. Útfejlesztéssel kapcsolatos pályázatot is beadjuk, lesz még utak karbantartására eszközbeszerzésre is lehetőség, itt megnézzük még, hogy mire lehet pályázni. Rézsűkaszát jónak tartanám, ha lenne, meggyorsítani a munkákat.

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem érkezett.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette.

Kmf.

          Lépold Katalin                                                          dr. Benedek Zoltán

                              polgármester                                                                                 jegyző