Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2019.

Jegyzőkönyv

Készült a Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 24. napján megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Lépold Katalin                                   polgármester

Takács Nagy Ferencné

Lengyel Gabriella Gyöngyike           képviselők

Óbertné Hirsch Edit                          igazgatási ügyintéző

dr. Köbli Kata                                    jegyző

Igazoltan van távol:                          

Arányiné Berlinger Anna                  alpolgármester

Lépold Katalin polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő az ülésen megjelent.

Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjére, melyeket az alábbiak szerint fogadnak el a képviselők:

 1. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat benyújtása

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

 •  Háziorvosi ügyeleti ellátásról döntés

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

 • Mihálovics Erika 8 órában történő foglalkoztatása

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

 • Alföldi Mihály napi 4 órában történő foglalkoztatása

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

 • Buszmegálló körüli teendők

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

 • Új sportpálya – munkahely létesítési lehetőség

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

7.) Medicopter Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

8.) Mohácsi Polgárőr Egyesület Bári csoportjának támogatási kérelme

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

9.) Nyugdíjas csoport kérelme

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

10.) Települési támogatás iránti kérelem (zárt ülés)

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

11.) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 1. napirendi pont:

Lépold Katalin tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy lehetőség van bérrendezési pályázat benyújtására, melyből a Közös Hivatalnál dolgozó köztisztviselők bérét lehetne megemelni. A pályázat benyújtásához önerő biztosítása nem szükséges.

Lépold Katalin: Szeretném leszögezni, hogy Bár Községi Önkormányzat plusz költséggel nem járul hozzá a bérek megemeléséhez!

dr. Köbli Kata: A pályázat benyújtásához szükséges határozatban feltétel nem támasztható.

Lépold Katalin: Rendben, csak szerettem volna jegyzőkönyvbe rögzíteni.

Amennyiben több kérdés ezzel kapcsolatban nincs, akkor kérem a testületet, hogy szavazzon!

A testület 3 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

1/2019 (I.24.) Kt. számú határozat

pályázaton való részvételről, pályázat benyújtásáról:

Bár Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (II.26.) számú önkormányzati rendelete a Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire alkalmazandó illetményalapról nem rendelkezik, ezért 2018. július 1. napján a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben meghatározott illetményalapot alkalmazta.

A képviselő-testület vállalja, hogy a Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozóan az illetményalapot a 2019. évre 46.380.- forintban állapítja meg.

A Képviselő Testület felhatalmazza Bár Községi Önkormányzat polgármesterét a támogatás benyújtására.

Felelős: Lépold Katalin polgármester

Határidő: 2019. január 25.

 • napirendi pont:

Lépold Katalin: Töredelmesen bevallom, hogy én már nem igazán értem.

Eddig a MEDICINVEST látta el az ügyeletet, de január 31. napjával megszüntetné az ügyeleti ellátást.

A lánycsóki jegyző küldött egy határozati mintát, melyben az szerepel, hogy az önkormányzat nem tudja elfogadni a január 31-ei megszüntetést, hiszen akkor az ügyeleti ellátás nem lenne biztosított a települést tekintve.

Véleményem szerint az ÁNTSZ-nek kell megoldania, hogy legyen ügyeleti ellátás.

Javaslom, hogy a határozatot fogadjuk el!

A testület 3 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

2/2019 (I.24.) Kt. számú önkormányzati határozat:

A háziorvosi ügyeleti ellátásról

 1. Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kézhez vette a MEDICINVEST Orvosi Szolgáltató Kft. levelét a háziorvosi ügyeleti megbízási szerződés egyoldalú felmondásáról. A szerződés megszüntetéséhez az ebben kért 2019. január 31-i időponttal hozzájárulni nem tud. A szerződésben foglalt 6 hónapos felmondási időtől korábbi időpontban akkor járul hozzá a szerződés megszüntetéséhez, amennyiben az orvosi ügyeleti feladat ellátását egyéb módon biztosítani tudja.
 2. Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása céljából a Mohácsi Központi Ügyelethez kíván csatlakozni.
 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a dokumentumok előkészítésére, és a megállapodás képviselő-testület elé terjesztésére.

Határidő: 2019. június 30.

Felelős: Lépold Katalin polgármester

 • napirendi pont:

Lépold Katalin tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Horváth Tamarának lejár a szerződése február 01. napján. Mivel a feladatok megmaradnak, így Mihálovics Erika 4 órában történő foglalkoztatása nem lesz elegendő, ezért javasolja, hogy március 01. napjától napi 8 órában legyen foglalkoztatva!

Lengyel Gabriella Gyöngyike: Mit fog csinálni?

Lépold Katalin: Májusig járni fog a Nyugdíjas Klubba.

Lengyel Gabriella Gyöngyike: A nyugdíjasok szeretik?

Lépold Katalin: Erre nem tudok válaszolni. A Tamarát nagyon szerették.

Takács Nagy Ferencné: A két lány teljesen más személyigés.

Lépold Katalin: Javaslom, hogy március 1. napjától foglalkoztassuk év végéig!

Kérem a testületet, hogy szavazzon!

A testület 3 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

3/2019 (I.24.) Kt. számú határozat Mihálovics Erika napi 8 órában történő foglalkoztatásáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete Mihálovics Erika napi 8 órában történő foglalkoztatásához, 2019. március 01 – 2019. december 31. közötti időszakban hozzájárul.

Határidő: 2019. március 01.

Felelős: Lépold Katalin polgármester

 • napirendi pont:

Lépold Katalin: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Alföldi Mihályt szinte folyamatosan foglalkoztatjuk. Amikor szükséges, akkor a falugondnok helyett itt van és segít. Szeretném, ha napi 4 órás munkaviszonyba alkalmaznánk!

Takács Nagy Ferencné: A falugondnok mellé nem lehetne felvenni valakit?

Lépold Katalin: 8 órában semmiképpen sem tudunk foglalkoztatni senkit. Alföldi Mihálynak megvan a szükséges jogosítványa, mely a busz vezetéséhez kell. Szeretném megjegyezni, hogy a helyettesítés alatt nagyon jól látta el a feladatokat.

Lengyel Gabriella Gyöngyike: Mi a biztosíték, hogy mindig rendelkezésre fog állni?

Lépold Katalin: Mivel alkalmazásban lesz, így egyértelmű, hogy mi határozzuk meg, hogy mikor kell dolgoznia. A falugondnok nem mehet majd el szabadságra, ha Mihály fuvarban lesz a busszal.

Az ügyintézőnek lenne rosszabb, ha folyamatosan be kell jelentenie.

Takács Nagy Ferencné: Próbáljuk meg!

Lépold Katalin: Kérem a testületet, hogy szavazzon Alföldi Mihály foglalkoztatásáról!

A testület 3 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

4/2019 (I.24.) Kt. számú határozat Alföldi Mihály napi 4 órában történő foglalkoztatásáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete Alföldi Mihály napi 4 órában történő foglalkoztatásához, 2019. március 01 – 2019. október 31. közötti időszakban hozzájárul.

Határidő: 2019. március 01.

Felelős: Lépold Katalin polgármester

 • napirendi pont:

Lépold Katalin: A buszmegállót illetően utána érdeklődtem a dolgoknak. Egy kész buszmegálló 1.000.000 forinttól indul, ezért a régi fog visszakerülni.

Óbertné Hirsch Edit: Egy üveg plexit nem lehetne a hátuljára tenni?

Takács Nagy Ferencné: Nem, mert ott van a pad.

 • napirendi pont:

Lépold Katalin: