Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2019.

Jegyzőkönyv

Készült a Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 12. napján megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Lépold Katalin                                   polgármester

Arányiné Berlinger Anna                  alpolgármester

Takács Nagy Ferencné

Lengyel Gabriella Gyöngyike           képviselők

Óbertné Hirsch Edit                          igazgatási ügyintéző

Galambosi László (1. napirendi pontnál)                             pénzügyi ügyintéző

dr. Köbli Kata                                    jegyző

Lépold Katalin polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 4 fő képviselő közül 4 fő az ülésen megjelent.

Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjére, melyeket az alábbiak szerint fogadnak el a képviselők:

 1. 2019. évi költségvetés-tervezet tárgyalása

      Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

 • Háziorvosi ügyeleti ellátásról döntés

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

3.)  2019. évi szociális étkeztetési díjak elfogadása (MTKT Dunaszekcső Idősek Klubja)

      Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

4.) MTÓK Tagóvoda Bár 2019. évi bér tervezete és pénzforgalmi kimutatás elfogadása

    Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

5.) Bári tagóvoda nyári nyitva tartásának elfogadása

      Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

6.) Bári családi bölcsőde térítési díjainak csökkentése iránti kérelem

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

7.) NEFELA – Dél-Magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés kérelme

Előterjesztő: Lépold Katalin polgármester

8.) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 1. napirendi pont:

Lépold Katalin tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a költségvetést február 15. napjáig be kell nyújtani a képviselő-testületnek tárgyalásra, azonban a végleges elfogadás határideje március 15.

Ezek után elmondja, hogy több olyan dolog van, amit még nem tudott a pénzügyes betervezni, mert nem született még döntés, ilyen például a közfoglalkoztatás is.

Ezek ismeretében javasolja a költségvetés részletesebb kidolgozását, majd újbóli beterjesztését a képviselő-testület elé.

Lépold Katalin: Kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzon!

A testület 4 igen szavazattal 01en m ellenében a következő határozatot hozta:

14/20149 (II.12.) Kt. számú határozat költségvetés átdolgozásáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezetét megismerte.

A képviselő-testület a költségvetés részletes kidolgozása, valamint a testület részére történő újbóli benyújtása mellett döntött.

Határidő: azonnal, 2019. március 15.

Felelős: Lépold Katalin polgármester

Galambosi László távozik a testületi ülésről.

Arányiné Berlinger Anna: Az elmaradt 2,8 millió forint vissza lett már fizetve?

Lépold Katalin: Nem, ezért is akartam közös ülést tartani, de az időpont nem volt megfelelő. Ebben a kérdésben mindenképpen egyeztetni kell a dunaszekcsői testülettel.

 • napirendi pont:

Lépold Katalin: Legutóbbi ülésünkön is beszéltünk az ügyeleti ellátásról. 2019. március 01. napjától kezdődően a mohácsi központi orvosi ügyelethez csatlakozunk. Ebben a határozatban a képviselő-testületnek arról kell nyilatkoznia, hogy vállalja, hogy lakosságszám alapján 200 Ft/fő/év mértékű támogatást fizet az ügyeletet fenntartó Mohács Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátó Szolgálatának.

Arányiné Berlinger Anna: Nincs valami másik megoldás?

Lépold Katalin: Nincs, mert különben nem lesz orvosi ügyeleti ellátás.

Kérem a testületet, amennyiben nincs több kérdés, akkor szavazzon!

A testület 4 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

15/2019. (II.12.) Kt. számú önkormányzati határozat:

A háziorvosi ügyeleti ellátásról

 1. Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kézhez vette a MEDICINVEST Orvosi Szolgáltató Kft. levelét a háziorvosi ügyeleti megbízási szerződés egyoldalú felmondásáról. A szerződés megszüntetéséhez az ebben kért 2019. január 31-i időponttal hozzájárulni nem tud. A szerződés megszüntetéséhez az alábbiak alapján közös megegyezéssel 2019. március 1. napjával hozzájárul.
 2. Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása céljából a mohácsi központi orvosi ügyeleti ellátáshoz kíván csatlakozni 2019. március 1. napjával.
 3. Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a 2019. költségvetési évre vonatkozóan a mohácsi központi orvosi ügyelet működtetéséhez az ellátott lakosságszám alapján 200 Ft/fő/év mértékű támogatás megfizetését az ügyeletet fenntartó Mohács Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátó Szolgálatának.
 4. Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellási kötelezettsége körében háziorvosi ügyelet biztosítására feladatellátási szerződést köt Mohács Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátó Szolgálatával 2019. március 1. napjától, a jegyzőkönyv melléklete szerint.
 5. A közfeladat-ellátási szerződés megkötésének aláírására megbízza és meghatalmazza Lépold Katalin polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Lépold Katalin polgármester

 • napirendi pont:

Lépold Katalin: Prucs Zsuzsanna elkészítette az MTKT Idősek Klubja Dunaszekcső 2019. évi költségvetését.

Ezzel a dologgal kapcsolatban nem tudunk mit tenni, el kell fogadnunk!

Amennyiben kérdés nincs, úgy kérem a testületet, hogy szavazzon!

A testület 4 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

16/20149 (II.12.) Kt. számú határozat MTKT Idősek Klubja Dunaszekcső 2019. évi költségvetésének elfogadásáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete az MTKT Idősek Klubja Dunaszekcső 2019. évi költségvetését elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lépold Katalin polgármester

 • napirendi pont:

Lépold Katalin: A tavalyi bázisra épülnek a költségek.

Arányiné Berlinger Anna: Egyéb anyagok beszerzésénél az önkormányzat dönthet, vagy mindenhez kell Mohács hozzájárulása?

Lépold Katalin: Mohács csak a kötelező feladatokba szól bele.

Arányiné Berlinger Anna: Reprezentációs keret miért van beállítva, betervezve?

Lépold Katalin: Vannak alkalmak, mikor többen is jönnek úgy, mint tegnap is. Megjegyzem, hogy ez a keret sosincs felhasználva.

 • napirendi pont:

Lépold Katalin: A Bári Tagóvoda nyári nyitva tartását az intézményvezető elkészítette, mely alapján 2019.július 29. – 2019. augusztus 23. között tart zárva az óvoda. Ebben az időszakban történne a nyári takarítás is.

Kérem a testületet, hogy fogadja el a zárva tartás időtartamát!

A testület 4 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

17/2019 (II.12.) Kt. számú határozat MTÓK Tagóvoda Bár nyári zárva tartásáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul az MTÓK Bári tagóvoda 2019.július 29. – 2019. augusztus 23. közötti zárva tartásához.

Határidő: azonnal

Felelős: Lépold Katalin polgármester

 • napirendi pont:

Lépold Katalin: Nagyon sokat kell fizetni a bölcsödei ellátásra. Jogosnak érzem a problémát, hiszen az étkezési díj is ugyanannyi, mint az óvódásoknak.

Javaslom, hogy az önkormányzat 200 Ft/ fő támogatást nyújtson a bölcsödébe járóknak.

Takács Nagy Ferencné: 245 forintot javaslok!

Lengyel Gabriella: Egyetértek a 245 forinttal, de csak a helyi gyerekeknek.

Lépold Katalin: Rendben, akkor legyen 245 forint.

Kérném a kérdésben – a kötelezett részére 435 Ft/nap/gyermek összegre vonatkozóan – határozat meghozatalát.

A testület 4 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

                                                  18/2019 (II.12.) Kt. számú határozat

a Bári Tagóvoda Családi Bölcsődéjének étkezési térítési díjáról

Bár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Bölcsőde Bári Tagóvodájának Családi Bölcsődéje keretében biztosított étkezésért fizetendő térítési díjat 435 Ft/nap összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Lépold Katalin

 • napirendi pont:

Lépold Katalin tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a NEFELA – Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés kérelmet nyújtott be.

Javasolja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 13.400 forintos támogatást nyújtson az önkormányzat!

A testület 4 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő határozatot hozta:

19/2019 (II.12.) Kt. számú határozat NEFELA  Dél-Magyarországi Jégesőelhárítása Egyesülés támogatásáról:

Bár Községi Önkormányzat képviselő-testülete a NEFELA Dél-Magyarországi Jégesőelhárítása Egyesülés részére 13.400 Ft támogatás nyújt.

Határidő: azonnal

Felelős: Lépold Katalin polgármester

 • napirendi pont:

Arányiné Berlinger Anna: A Magyar Falu Pogram keretében van már pályázat?

Lépold Katalin: Egyelőre még nincsenek részletek.

Takács Nagy Ferencné: Az adóerő képességtől is függővé teszik majd a pályázatokat?

Lépold Katalin: Biztos, de még pontos részletek nincsenek.

Arányiné Berlinger Anna: Utána olvastam kicsit. Meg lehetne majd pályázni akár az Óvoda udvarát, de lehetne járdákra és utakra. Sőt, még az egyház is pályázhat.

Lépold Katalin: Vissza fogunk rá térni, amikor aktuális lesz.

Takács Nagy Ferencné: Érdeklődnék, hogy a Faluházat ki takarítja?

Lépold Katalin: A vezető, valamint a közfoglalkoztatott nők.

Takács Nagy Ferencné: A közfoglalkoztatottak miért nem jönnek?

Érdemes lenne az udvart is kitakarítani, mert még szilveszteri maradék szemét is van az udvaron. Továbbá az óvoda vezető mondta, hogy a gyerekek szerdánként felmennének az udvarra játszani.

Lépold Katalin: Rendben van! Az Éva majd jelezze, hogy mikor akar felmenni a terembe.

Arányiné Berlinger Anna: Szeretném megkérdezni, hogy Nagyné Tóth Zsuzsanna tanfolyama mennyibe fog kerülni?

Lépold Katalin:A tegnapi nap folyamán jelentette be, hogy mégsem vállalja a tanfolyamot.

Ebből kifolyólag beszéltem az Idősek Klubja vezetőjével, aki tájékoztatott, hogy 5 évig nem kell megcsinálni a tanfolyamot. A vezető különben nagyon dicsérte Zsuzsát. Elképzelhető, hogy Mohácson is lesz majd képzés.

Takács Nagy Ferencné: A Bári Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretne egy mosdót a német teremhez.

Lépold Katalin: Meg kell nézni, hogy miként lehetne kialakítani, de véleményem szerint a szennyvíz megoldása probléma lesz.

Elképzelhetőnek tartom, hogy talán inkább az Ifjúsági Klub felé kellene ajtót nyitni.

Megnézzük, hogy miként lehetne megoldani.

Lengyel Gabriella Gyöngyike: Balatoniné Schmidt Renáta gyermeke nagyon beteg, ezért nem tud elhelyezkedni dolgozni. 4 órában viszont vállalna feladatot a Faluházban.

Lépold Katalin: 4 órában, mikor kezdődnek a rendezvények, nem lenne elég dolgoznia. A gyermek végett nem fog tudni éjjel dolgozni. Sajnos nem tudjuk megoldani, hogy akkor dolgozzon, amikor ő akar.

Arányiné Berlinger Anna: Ennyire beteg gyermek mellett nem fog tudni megfelelően dolgozni.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette.

Kmf.

          Lépold Katalin                                                                       dr. Köbli Kata

           polgármester                                                                              jegyző